احیای قلبی ریوی پیشرفته 2015
ساعت ٩:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٩/٢٥   کلمات کلیدی:


 
ساعت ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/٢٤   کلمات کلیدی:

احیای قلبی ریوی پیشرفته 2015


 
ساعت ٥:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱٢   کلمات کلیدی:

4. پروتکل تزریق آمیودارون:

•شکل موجود آمیودارون در بخش به صورت آمپول های 150 mg  در 3 سی سی است.
•پروتکل تزریق به شکل زیر است:
•* دوز فوری اول یک امپول 150 میلی گرمی را با 50 سی سی سرم قندی 5% رقیق می کنیم و طی 30 دقیقه تزریق می کنیم.
•*دوز یک میلی گرم: دوز دوم 360 میلی گرم(تقریبا 7 سی سی/ یعنی دو آمپول کامل و یک سی سی از آمپول سوم) را در 100 سی سی سرم رقیق می کنیم و طی 6 ساعت (60 میلی گرم در ساعت) تزریق می کنیم.
•بدیهی است برای  تبدیل  سی سی به قطره میکرودراپ باید عدد  0.28 را در 60 ضرب کنیم:
•* دور 0.5 میلی گرم: دوز سوم 540 میلی گرم(سه آمپول کامل بعلاوه حدود 2 سی سی از آمپول چهارم) در طی 18 ساعت باید تزریق شود.
•در صورت محاسبه به روش اخیر اگر 540 میلی گرم دارو در 100 سی سی رقیق شده باشد، برای انفوزیون در طی 18 ساعت باید 30 میلی گرم در ساعت یا 0.5 میلی گرم در دقیقه تزریق شود. که بر حسب قطره میکرو دراپ به عدد  11 قطره در دقیقه خواهیم رسید.
•نکته: در صورتی که بخواهیم با پمپ سرنگ تزریق را انجام بدهیم معمولا سرنگ 50 سی سی را استفاده می کنیم. در این صورت سرعت انفوزیون بر حسب سی سی در ساعت خواهد بود.
•دوز یک میلی گرم در دقیقه ( با سرعت  8.3 cc/h)، دوز نیم  میلی گرم در دقیقه ( با سرعت    2.8 cc/h)،

 


 
ساعت ٥:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱٢   کلمات کلیدی:

1.      پروتکل تزریق GIK:

 

نسبت گلوکز(G)، انسولین(I)، پتاسیم(K) در محلول GIK

حجم سرمقندی 5%

حجم سرم باقیمانده

تعداد ویال گلوکز 50%

تعداد واحد انسولین کریستال

تعداد سی سی کلرید پتاسیم

تعداد قطره ماکروست برای اتمام محلول در 6 ساعت

500 cc

200 cc

6 vial

25 u

20 cc

20 gtt

1000 cc

400 cc

12 vial

50 u

40 cc

40 gtt

 


 
ساعت ٥:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱٢   کلمات کلیدی:

1.      پروتکل تجویز رتپلاز:

پس از گرفتن شرح حال کامل از نظر اندیکاسیون  و کنتراتدیکاسیونهای تزریق ترومبولیتیک حداقل دو راه وریدی جداگانه از بیمار گرفته می شود.

 

آسپرین و کلوپیدگرول طبق دستور پزشک معالج قبل از رتپلاز( یا آلتپلاز) داده می شود.

یک دوز  5000 واحدی(یک امپول) هپارین بصورت بلوس داده می شود.

انفوزیون هپارین 1000 واحد درساعت شروع می شود و طی 24 ساعت با کنترل علایم خونریزی ادامه می یابد.

از راه وریدی دوم، دوز اولیه رتپلاز(18 میلی گرم) طی 2-1 دقیقه تزریق می شود و پس از نیم ساعت دوز دوم تکرار می شود.

* دقت شود که دارو در موقع لزوم حل شود و از هم زدن ویال خود داری شود.


 
ساعت ٤:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱٢   کلمات کلیدی:

پروتکل های معروف دارویی در بخش سی سی یو(بر اساس روتین بیمارستان است):


 
ساعت ٤:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱٢   کلمات کلیدی:

چند مثال مفید بالینی:

مثال 1- دز تجویز شده برای بیمار 0.5g منیزیم سولفات(MgSo4) است. شکل 50% دارو در دسترس است، چند سی سی از محلول حاوی 1g منیزیم سولفات است؟    

      

100ml

50 g

?

0.5

                                                                                                            ? ₌ 1ml    

در صورت تشابه واحدهای دارویی، از فرمول زیر برای محاسبه مقدار حجم مورد نیاز استفاده می کنیم:

                         مقدار داروی موجود در آمپول/ حجم محلول موجود در آمپول*دز =حجم مورد نیاز

 

مثال 2- برای بیمار 250 mg آمیودارون تجویز شده است، استوک موجود

 mg150 /3 ml آمیودارون می باشد، چه حجمی از دارو باید تزریق گردد؟

X = 250*3/150          x = 5ml

برای تعیین میزان داروی تجویزی از درصد موجود از فرمول ذیل استفاده می شود:

حجم درخواستی *غلظت درخواستی =  حجم برداشته شده * غلظت موجود

 

مثال 3 -  اگر 5ml  سدیم بیکربنات 7.5% مورد نیاز باشد. اما موجودی داروخانه سدیم بیکربنات 8.4% باشد :

8.4 * حجم برداشته شده = 7.5 * 5       حجم برداشته شده = 4.5 ml

4.5 ml از سدیم بیکربنات 8.4% برداشته و با آب مقطر قابل تزریق به حجم 5ml  میرسانیم.

مثال4- اگر 10mcg/min/kg دوپامین برای بیمار 60 کیلوگرمی تجویز شده باشد، باتوجه به اینکه یک آمپول 200mg دوپامین در 100 سی سی میکروست حل شود، تعداد قطرات چند است؟

- جواب: 18 قطره در دقیقه

سوال بالینی : چگونه سرم قندی نمکی را در بخش با استفاده از سرم نرمال سالین می توانید تهیه کنید؟


 
ساعت ٤:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱٢   کلمات کلیدی:

تهیه محلول با درصد مشخص از دو ترکیب دیگر با حجم نا مشخص

برای مثال به 100ml  الکل 70% نیازمندیم در حالیکه الکل به دو شکل 90% و 60% موجود میباشد:

 

 

 

اگر 10ml  از الکل 90 برداشته و با 20ml  الکل 60 مخلوط کنیم 30ml  الکل 70 خواهیم داشت و به همین نسبت 1:2 برای داشتن 100 ml  الکل 70 ، 33.5 ml الکل 90 را با 66.5 ml الکل 60 مخلوط میکنیم.


← صفحه بعد