ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۳٠   کلمات کلیدی:

 ترویج تفکر انتقادی و خلاق

 دکتر پریسا ایران نژاد[1]

چکیده

جهانی‌که‌ماانسانهادرآن‌زندگی می کنیم،محلی است برای دیدن،شنیدن ، خواندن و تبادل نظر که باید برای سازگار شدن با محیط و همین‌طور با پدیده‌هایی که‌واقعیت نامیده می‌شود،وارد شبکه‌های‌ارتباطی وسیعی شد؛ بنابراین لازم‌است که‌واقعیت ها شناخته،فهمیده و به‌عنوان تجربه تفسیر گردند.تفکر همیشه‌در ارتباط با موقعیتها،اشیا،اشخاص و واقعیتها بوده وازطریق‌درک کردن آنها شکل می گیرد.افراد همیشه در ارتباط با امور روزانة خود فکر می کنند،ولی همواره مسایل و مشکلات خودرانمی‌توانند حل نمایند.آنچه‌مهم‌است کیفیت تفکر و همین‌طورارتباط بین تفکر و عمل می باشد‌. تفکرتلاش سنجیده‌ای‌است که‌درجهت شکل دادن،بیان و تکوین مداوم جملات نامفهوم ذهنی صورت می گیرد.ازآنجا که کیفیت آیندة فرد و جامعه به کیفیت تفکر فرد وافراد آن جامعه بستگی دارد،لزوم توجه به تفکر احساس می گردد.درهرجامعه‌ای‌ارزشهای‌اولیه و فرهنگ خاصی وجود دارد که‌برتفکر افراد اثر می گذارد؛بنابراین جوامع مختلف انسانی به‌دلیل عقاید و نگرشهای متفاوت دارای تفکر زمیـنه‌ای متفاوتی نیز می‌باشند‌. به منظورآشکارسازی مفاهیم،ارزشها و رفع پیچیدگیهای موجود در جهان امروز، انسانها نیازمند یادگیری تفکر به‌طور علمی و منطقی می باشند تا زبان فرهنگی مشترکی یافته و واقعیتهای خاص را بطور مشترک تجربه نمایند؛  بنابراین براساس نحوة اندیشیدن،نیاز به روشهای خاصی برای تفکر مطلوب می باشد. تفکر مطلوب شامل ارزیابی کیفیت (تفکر انتقادی)ونیز تولید چیزهای بدیع (تفکر خلاّّق) است. تفکر انتقادی شامل جستجوی دلایل، استفاده‌ازمنابع معتبر و ذکرآنها،در نظر‌گرفتن‌کل‌موقعیت،توجه به نکات اساسی‌و‌غیره می‌باشد.تفکر خلاّق دارای جنبه‌هایی چون‌داشتن میل شدید‌درباره‌هدف مشخص، رفع محدودیت‌های دانش و استعدادهای خود،ارزیابی درونی وغیره‌است.بهترین راهکار درجهت کسب مهارت‌های تفکر انتقادی و خلاق و همین‌طور ترویج ‌آن، ‌استفاده ‌از روش تحقیق (علمی) در تمام مطالعات انسانی‌است؛ درنتیجه می‌توان گفت که برای ارتقا و ترویج علوم و فرهنگ انسانی نیاز به بهبود تفکر از طریق آموزش روش‌های تفکر بوده تا با جلوگیری از خطاهای ‌ادراکی،رامنیت و سلامت روانی و جسمانی بر جوامع ملل سایه گستراند.

 

کلیدواژه‌ها: علوم‌انسانی، تفکرانتقادی، تفکر خلاق، نظام آموزشی، ایران


مقدمه

جهان‌امروز عصر تولید و عرضة وسیع اطلاعات است . سرعت انتقال اطلاعات با سرعت نور برابری می کند؛ولی باوجوداین‌‌اقوام بشری به خوشبختی و دانایی‌کامل دست نیافته‌اند.ذهن بشر با هجوم انواع اطلاعات روز بروز گنجایش کمتری برای نگهداری آن می یابد.براین‌اساس،علمای تعلیم و تربیت بزرگترین هدف آموزش و پرورش را کسب تفکر علمی برای فراگیران می‌دانندتاباایجاد قدرت ذهنی و جسمی در آنها زمینة رقابتها و چالشهای گوناگون دنیای متغیر کنونی را فراهم سازند .

هدف‌از فراگیری علوم کسب معرفت و دانایی‌است تا بدین طریق نیازهای مادی و معنوی بشر در هر برهه‌ای از زمان برآورده شود . معرفتی که به مرور زمان از ابعاد آن کاسته نشده،بلکه بر عمق و گسترة آن افزوده گردد.معرفت حاصل تفکر است.ازنظرآرنت[2] (1978) تفکر به معنی آگاهی یافتن از«توجه فکر ما»می باشد که توسط اتفاقات و وقایع در اثر تجربیات کسب می شود .

تفکرپدیده‌عجیبی‌است.به‌خودی خود چیزی نیست،ولی بدون آن نیز کاری نمی توان انجام داد.مگی[3] (2003) معتقد است که تفکر عبارت است:«از آنچه در حال‌انجام دادن آن هستیم یا در آینده انجام خواهیم داد. تفکر اولین قدم در حل مشکلات است و نه تنها مرکز توسعه شخصی است، بلکه نقطه اتکاء مشارکت در جامعه نیز می باشد. ما در یک جامعه شناختی زندگی می‌کنیم‌،بنابراین به مهارت‌های تفکر بیش از پیش نیازمندیم .»نلسون - جونز[4] (1996) بیان‌می‌کندکه تفکر پیش قراول تغییرات احساسی در زندگی است .احساس اغلب حاصل فکر ماست و احساس نیز به‌طور متقابل انواعی از تفکرراایجاد می کند .

تفکر درواقع تلاش سنجیده‌ای است که که در جهت شکل دادن، بیان و تکوین مداوم جملات نامفهوم ذهنی صورت می گیرد؛به‌عبارت دیگر برای رسیدن به یک فهم مشترک و درک مشابه ‌از امور، نیازمند سعی و تلاش وسیع ذهنی هستیم. جهانی که ما در آن زندگی می کنیم محلی است برای دیدن، شنیدن و تبادل نظر که باید برای سازگار شدن با محیط و همین‌طور پدیده هایی که واقعیت نامیده می‌شوند‌، وارد شبکه‌های ارتباطی وسیعی شد؛ بنابراین لازم‌است که واقعیت‌ها شناخته، فهمیده و به‌عنوان تجربه تفسیر گردند‌. کیفیت آینده فرد و جامعه کاملاً بستگی به نوع تفکر آنها دارد.

پیش زمینة تفکر در هر امری کسب اطلاعات است. در این دوره اطلاعات از طریق فناوری‌های پیشرفته‌ای چون اینترنت به وفور یافت می‌شود. البته صرف داشتن اطلاعات کافی نیست، بلکه مهم تجزیه و تحلیل و نحوة کاربرد آن اطلاعات می‌باشد. آنچه در دنیای کنونی در ارتباط با اطلاعات ارزشمند است، توانایی پردازش اطلاعات است تا با ارزشیابی اطلاعات زمینة تولید دانش و توانایی ابداع واختراع فراهم گردد. (قبول ، 1384)

کانت معتقد بود که ‌اساس معرفت عبارت‌ است‌ از نظم بخشیدن به ‌اطلاعاتی که‌ از طریق حواس گردآوری می‌شوند. منظور از تدریس ارائة اطلاعات نیست، بلکه یاری به ‌شاگرد است تا اطلاعات را کلیت بخشیده ‌و آن ‌را با معنا سازد؛ درواقع فرد باید به مهارت تفکر که همانا تعریف مسأله،جمع آوری اطلاعات، ارتباط دادن تصورات، سازماندهی‌ اطلاعات، استنتاج و تلخیص است دست یابد‌. ثمرة ‌واقعی تعلیم و تربیت باید یک فرآیند فکری باشد که از مطالعة یک رشتة علمی به‌وجود می‌آید نه از طریق اطلاعات جمع‌آوری شده. (مایرز ، 1374)

سرچشمه‌ اصلی تمام نیروهای ‌انسانی، تفکر است؛ چرا که ‌از طریق تفکر در ابعاد مشخص، باورها و عقاید فرد شکل می‌گیرد و براساس باورها،عملکرد و رفتار فردایجاد می شود؛بنابراین هر گونه عمل و رفتار فردی یا جمعی به منشأتفکرآن باز می گردد .

در شکل گیری تفکر ،اطلاعات پیشین ،تجارب و فرهنگی که فرد از آن هویت یافته،نقش اساسی‌ایفا‌می‌کند؛بنابراین برای کشف تفکر مطلوب که اساس یادگیری‌های بعدی است و اصلاح تفکر معیوب،نیازمندبه بررسی و شناخت عمیق‌درزمینه‌اطلاعات و تجارب گذشته،محیط و فرهنگ جامعه‌ای که‌درآن زندگی می کنیم،می باشد.

آگاهی یا تفکر عمومی به‌آشکارسازی مفاهیم،لغات و چیزها می پردازد و به فهم موثر پیچیدگیها در دنیا کمک می کند .پیچیدگی ،فهمیدن و دورنمایی کردن همه،کانون هایی برای مشاهده نحوة کاربردهای غیر مستقیم علوم انسانی هستند که می توانند آنها را تقویت نموده،زندگی متفکرانه را پر رنگ تر نمایند .

 

تعریف تفکر انتقادی

یونیسف (2003)درآخرین تقسیم بندی خود،مهارت تصمیم گیری و تفکر انتقادی رایکی‌از مهارت‌های زندگی برشمرده‌است.درجهان‌امروز هر انسانی برای درست زیستن نیازمند فراگیری درست فکر کردن می باشد.تفکرانتقادی درواقع به‌ نقد و تحلیل کشیدن تأثیرات رسانه‌ها و همسالان، تحلیل نگرش‌ها، ارزش‌ها‌، هنجارهای اجتماعی و اعتقادات و عوامل تأثیرگذار بر آنها و شناسایی اطلاعات مرتبط و منابع اطلاعاتی است. (کردنوقایی و پاشا شریفی ، 1384)

 تفکر انتقادی فرآیند فعالیت منظم عقلانی و ماهرانة مفهوم سازی ، کاربرد، تجزیه ‌و ‌تحلیل‌، ترکیب  و ارزشیابی مجموعه‌ای‌ از اطلاعات و یا تعمیم آن می‌باشد که به‌وسیلة مشاهده،تجربه،اندیشه،منطق یاارتباط به‌عنوان راهنمای نگرش و رفتار عمل می نماید. (اسکریون و پاول ، 2007)

تفکر انتقادی بر پایة ارزشهای عقلانی همگانی است که موضوعات آن دارای تقسیماتی چون آشکار سازی،صحت،دقت ،انسجام،ارتباط موضوعی،مدرک مستدل‌، دلایل متقن،عمیق،حیات بخش و منصفانه می باشد.در واقع تفکر انتقادی سبکی از تفکر در بارة هر موضوعی،محتوایی یا مسأله‌ای‌است؛ تفکری‌است که مسائل و سئوالات اساسی رامطرح می کند وآنهارابه‌طورواضح و دقیق فرموله می‌کند،اطلاعات مرتبط را جمع آوری و بررسی می نماید،عقاید انتزاعی را به‌طورمؤثر تفسیر کرده تا به راه حلها و نتایج منطقی دست یابد و بادیگران ارتباط های مؤثری را برای حل مسائل پیچیده برقرار می نماید.از دیدگاه مایرز (1374) تفکر انتقادی یعنی قدرت تنظیم کلیات (توانایی ایجاد یک چهارچوب تحلیلی)،پذیرفتن احتمالات نوین (پرهیز از پیشداوریها) و توقف داوری (تردید سالم و پرهیز از تعجیل در قضاوت)

بنابراین تفکر انتقادی به فرد متفکر کمک می کند که برمحتوای مورد نظرتمرکز کرده، از باورها و عادتهای غلط اجتناب نماید و بر انتخاب بهترین گزینه‌ها با استفاده ‌از اطلاعات درست و تحلیل و ترکیب آنها اقدام نماید .

به‌طور خلاصه می توان گفت تفکر انتقادی، تفکر خود رهبری،خود نظم بخشی، خود کنترلی و خود تصحیحی می‌باشد.(اسکریون و پاول،2007)

این نوع تفکر دارای سبک‌های درهم تنیده‌ای‌است که‌ازمیان‌آنها می‌توان به تفکر علمی، ریاضی، تاریخی،مردم شناسی،اقتصادی،اخلاقی و فلسفی اشاره‌کرد.

تفکر انتقادی‌را از دومنظر می توان دید:1- مجموعه‌ای ‌از اطلاعات و باورها که مهارت‌های سلسله‌وار و تعمیم دهنده راشکل می‌دهند،2- عادت مبتنی بر عقیدة عقلانی که از این مهارت‌ها در جهت هدایت رفتاراستفاده می‌نماید؛بنابراین سه نقطة مقابل هم وجود دارد : 1- تفکر انتقادی صرفاً کسب و نگهداری اطلاعات به‌تنهایی‌است؛ چرا که مستلزم داشتن روش مخصوصی برای‌جستجو و پردازش اطلاعات است،2 - صرفاً شامل مجموعه‌ای‌ از مهارت‌ها ‌است؛ چراکه مستلزم ‌استفاده مداوم‌ازآنها می‌باشد و 3- صرفاًاستفاده از مهارت‌هابه‌عنوان یک تمرین است، بدون آنکه نتایج آنها را پیش‌بینی نماید.

 

اهداف تفکر انتقادی

تفکر انتقادی موضوعی‌است که قابل آموزش می باشد و هدف از کسب مهارت تفکرانتقادی‌ازدیدگاه کرد نوقایی و پاشا شریفی (1384) عبارت‌است‌از: 1- فردبتواند استدلالهای منطقی و توأم با دلیل ارائه دهد،2- درست را ازنادرست تشخیص دهد،3- نسبت به نابرابریها،پیش داوریها و بی عدالتیهاحساس باشد،4- واقف شود که دیگران همیشه‌درست نمی گویندو5-منابع معتبر را از غیر معتبر تشخیص دهد .

 

مفاهیم و ابزارهای تفکر انتقادی

تفکر انتقادی با توجه به عاملی که محرک آن‌است به گونه های متفاوت عمل می‌کند. وقتی که تحت تأثیر انگیزشهای شخصی قرار دارد،اغلب به‌طور ماهرانه‌ای به دستکاری عقاید در جهت خدمت به شخص یا گروه می‌پردازد و زمانی‌که تحت تأثیر ذهن منطقی و عقلانی قرار می گیرد ، بالاترین حکم عقلانی راصادر می‌سازد. کیفیت تفکر انتقادی بستگی به عمق تجربة فرد درزمینة موضوع مورد نظر و سئوالات مطرح شده ، هوش و نوع اطلاعات دارد.

کیفیت زندگی ماوآنچه تولیدیاایجاد می‌کنیم،بستگی کامل به کیفیت تفکر ما دارد که در این میان متحمل هزینه‌هایی چون صرف پول و زمان نیز می شویم؛به همین دلیل برای داشتن تفکر خود تصحیحی ، خود تنظیمی ، خود کنترلی و خود رهبری نیازمند استانداردها،عناصر و ارزشهایی می‌باشد تا مسیر تفکر درست را بنمایاند.

 

عناصر تفکر از دیدگاه پاول و الدر (2007) عبارتند از :

 1. هدف از تفکر
 2. پرسش در ارتباط با موضوع
 3. اطلاعات
 4. ترجمه و تفسیر
 5. مفاهیم
 6. فرضیه ها
 7. تلویحات و نتایج
 8. نقطه نظرها

 

 

استانداردهای عقلانی کلی

شامل موارد زیر می باشد :

آشکار سازی،صحت،دقت،ارتباط،عمق،حیات بخشی،منطق،معناداری و منصفانه بودن که‌هرکدام به عنوان راهکار تفکر انتقادی توضیح داده خواهد شد .

خصوصیات یا ارزشهای عقلانی

که به صورت شکل زیر نمایش داده می شود:

 

 

راهکارهای تفکر انتقادی

تفکرانتقادی مانند هر مهارت زندگی دیگر ، مهارتی است که از طریق روشهای خاص و علمی‌که‌ازنظر تجربه ثابت شده است به‌دست می‌آید.در اینجاشانزده‌راه‌کارازمنظر جردن (2007) نقل می‌شود :

1- آشکارسازی

در یک زمان یک مطلب اساسی بیان شود؛جهت آشکار کردن مطلب از مثال استفاده‌شود.

2- صحت داشتن

موضوعات‌ازنظر درستی مطالب بررسی گردد .

3- دقیق بودن

صحت مطالب بازبینی شود؛از تعمیم دادن،حسن تعبیرهاوابهام‌دوری شود.

4- مربوط بودن

به نکات اصلی توجه شود؛توجه به اینکه چگونه هر عقیده‌ای به‌عقیدة اصلی متصل می شود .

5- مشخص بودن هدف

دانستن اینکه سعی در انجام چه کاری است؟ مهمترین چیز چیست ؟ هدف فرد از هدفهای وابسته تمییز داده شود .

6- شناسایی فرضیات

هر تفکری بر پایة فرضیات بنا می شود؛منطق فرآیندی است که برای فرضیات به کار می رود .

7- بررسی احساسات

احساسات تنها تفکر انتقادی را گیج می کنند؛تشخیص داده شود که چگونه احساسات می توانند تفکر را در مسیر دقیق هدایت نمایند .

8- همدلی

فرد سعی نماید که چیزهایی را از منظر رقیب ببیند؛تصور کند که آنها چگونه‌احساس می‌کنند؛ازمنظر آنها منطق،احساس و تجربه را بررسی نماید .

9- فرد،نادانی خودرابشناسد .

هر کسی مقدار ناچیزی از اطلاعات موجود دنیا را می داند؛حتی اگر شما بیشترازرقیبتان بدانید،هنوز ممکن است اشتباه کنید.

10- آزادمنش بودن

یعنی فرد بطور منتقدانه بتواند دربارة موضوعات مهم خود فکر کند،هر چیزی را که می خواند باور نکندو بااولویتها،ارزشها و دیدگاههای دیگران همراهی کند.

11- به‌طور تلویحی تفکر کند .

نتایج‌نظرات خود را در نظر بگیرد .

12- گرایشهای خود را بشناسد .

گرایشهای فرد تفکر راآشفته می سازد؛تشخیص دهد که چگونه می تواند تفکرش را به سوی یک هدف مشخص با گامهای منطقی هدایت نماید .

13- به تعویق انداختن قضاوت

فرد متفکر نباید ابتدا تصمیمی بگیرد و بعد تفکر انتقادی را پشتیبان آن قراردهد؛بهتر است ابتدا روش علمی را به‌کار گیرد و سپس چیزهایی را حدس زده،سعی در اثبات آن نماید .

14- تضاد را در نظر بگیرد .

به‌نظرات دیگران با کلمات خودشان گوش فرا دهد،بحثهای دنباله دار را باجدیت بررسی کندوآنهارارها نکند .

15- فرضیات فرهنگی راشناسایی نماید .

مردم با فرهنگهای متفاوت در زمانهای متفاوت به گونه ای متفاوت عمل می کنند . عقیدة فرد شاید به تاریخ،سن وگذشتة انسان برگردد . چرا دیدگاه فرد بهتر از هر انسان دیگری در جهان امروز و تاریخ آن نباشد ؟

16- منصف باشد و خودخواه نباشد .

هرانسانی اساسی ترین گرایش را با خود دارد .

 تفکر خلاق

یکی از روشهای تفکرمنطقی،تفکر خلاق‌است؛یعنی تفکری که علی‌رغم غیرعادی بودن‌راه‌حلهای‌آن،به نتایج پذیرفتنی منجر می‌شود.(گلاور و برونینگ[5] ،1990)

 تفکر خلاقانه‌درنتیجه فرایندهای استثنایی تفکر بروز می یابد.جهش های ناگهانی‌ادراک خودانگیخته در تفکر خلاق نقش بسیار مهمی دارد.آثار خلاق باآنچه‌درگذشته‌انجام شده‌است،آغاز می شود و به طرق منطقی و قابل فهم فراتر از گذشته پیش می رود .

خلاقیت‌اصیل به‌طورکامل خود انگیخته‌است و نبوغ واقعی‌است.(اندروز[6]، 2007)ازنظر فلدمن[7] و دیگران (1994) خلاقیت بالا عبارت‌است از«پیشرفت قابل ملاحظه‌وجدید چیزی که حوزه‌هایی از تلاش با یک روش مهم را تغییر و تشکیل می دهد.»هامر و برولین[8] (1999) خلاقیت را رشد ظرفیت انسانی برای عقاید جدید و محصولات نو می دانند.کرافت[9] (2002) معتقد است در ادیان مسیحی و اسلام و یهودی همگی به کلمه«وحی» یا«دریافت یک ایده»اشاره شده‌است؛عقیده ای که قدرت بالاتری راایجاد می کند.از نظر مازلو[10](1987) خلاقیت به معنی خود شکوفایی فرد می باشد،زمانی‌که‌او به‌استعدادهای خود عینیت می بخشد . 

افراد خلاق قابلیت تمرکز در مسائل علمی و هنری را دارا می باشند که حساسیت نبوغ آمیز گفته شده و ابتدا در مسأله یابی تجلی می نماید . خصوصیات یک فرد خلاق از نظر برولین (1992) شامل موارد زیر می باشد :

انگیزه بالا،قدرت تحمل،کنجکاوی هوشمندانه،تعهد،استقلال در فکر و عمل،میل بالا برای درک خود-حس قوی از خود،اتکاء به نفس بالا،ابراز وجود درونی و بیرونی-جذب پیچیدگیها و ناشناخته شدن ها،حساسیت بالا، استعداد بالا برای درگیری احساسی در تحقیقات خود .

انگیزش یکی از ابزار تفکر جانبی است و زمانی ایجاد می شود که مهارت «تحرک»[11] توسعه داده شود. تحرک یکی از عادتهای اصلی تفکر خلاق است. (دی بونو[12] ، 2007)فرد خلاق وقت و امکانات خود را صرف یافتن مسائلی می کند که ثمر دهی و و نتیجه لازم راداشته باشد.آنها نسبت به مسائل منتخب خود تعهد کامل دارند و به جنبه های زیبایی شناختی کار توجه دارند .

این آثار در هر سطحی که باشند،از زمان شکل گیری اولیه اثر تا پایان کار،مورد بازنگری قرار گرفته و اصلاحاتی در آن با توجه به تفکر انتقادی واستدلال منطقی صورت می گیرد و عملکرد فرد در یک حیطه کاری مشخص به نحو بهتری بروز پیدا می کند . در ایجاد تفکر خلاق فرصت های پیش آمده نیز بسیار مهم می باشند.

حل خلاقانة مسأله‌‌دارای دو شاخص است : نوآوری و ارزش و اعتبار.از دیدگاه‌ شخصی، افراد استعداد خلاقیت یعنی عمل نوآورانه و ارزشمند را دارند.یکی‌از محکهای دشوارتر خلاقیت ، در چارچوب داوری اجتماعی است . در این سطح راه حلهای فرد برای مسأله باید با نوآوری و ارزش برای جامعه توأم باشد تا کار خلاق نامیده شود.آثار عالی ادبی و هنری و موسیقی به‌عنوان آثار خلاقانه برگزیده می‌شود.هر چند جامعه برای تعلیم‌وتربیت کودکان، درس خلاقیت نمی‌دهد؛چرا که در مدارس فقط«حقیقت»[13] آموزش داده می‌شود نه«امکان»[14] وجود داشتن چیز دیگر.(دی بونو ،2007)

در موردخلاقیت کودکان اندروز (2007) پیشنهادهای جالبی ارائه می دهد که‌البته کارهای بسیار ساده ای نیز می باشند . او معتقد است که از طریق بازی با گیم ، کارت بازی ، کلمه بازی و قصه گویی که کودک در آن به ایفای نقش پرداخته و از بیان و عمل خود استفاده نماید ، می‌توان خلاقیت را در او شکوفا ساخت . کافی است که به کودک اجازه داده شود که به تخیلات خود دامن زده و از بیان موضوعات عجیب و غیر واقعی هراسی به دل راه ندهد.

راه کارهای ایجاد تفکر خلاق

خلاقیت می تواند به‌عنوان توانایی هایی برای تشکیل ترکیب جدیدی از اندیشه،جهت برآوردن نیاز تصور شود،در واقع تفکر خلاق منجر به نتایج خلاق می شود؛بنابراین خلاقیت نیاز به میل و آمادگی زیاد،ارزشیابی درونی و تنظیم دوبارة اندیشه‌هادارد.

افراد خلاق پس از آمادگی و تعمق قابل توجه و کوشش بسیار برای درک بصیرتهااز طریق روش انتقادی و عقلانی ، خود را در یک نقطه برای مسائلی ازانشاواختراع رها می‌سازندوامکان جریان آزاد بدون کنترل آگاهانه را به اندیشة خود می دهند .

بهترین راهکار برای ارائة تفکر خلاق ، استفاده از گامهای منطقی دانشمندان در برخورد با مسأله یا به عبارت دیگر استفاده از روش علمی می‌باشد.کرافت (2000) راهکارهای ایجاد تفکر خلاق را اینگونه بیان می نماید:

1- توجه به سئوالهای غریب ، غیرمعمول و عجیب افراد

2- یافتن نکات مثبت در همة افکار

3- توجه به طور منظم به خلاقیت افراد

4- انتظار خلاقیت از افراد و طلب کردن آن

5- ارائه‌الگویی مشخص برای خلاقیت

تفکر خلاق در واقع روشی برای تفکر در جهت خلق آثار نو و بدیع می‌باشد.تمامی اختراعات و اکتشافات صورت گرفته ناشی از فعالیت فکری عدة قلیلی ازافراد جامعه می باشد.در نظام تربیتی جدید هدف نه انباشتن اطلاعات و معلومات بلکه پرورش متفکرانی است که بتوانند منطقی فکر کرده وعمل نمایند،حل مسأله کرده و خود قادر به تصمیم گیری در امور زندگی باشند.این نوع تربیت نیازمند تغییر اساسی در نحوة فکر کردن‌افراد می باشد که خوشبختانه امروزه دانشمندان ادعا می کنند که تفکراز هر نوعی که باشد،آموختنی و قابل یادگیری می باشد.مهم‌آن‌است که بتوان قبل از تغییر افکار به تغییر نگرش افراد اقدام نمود؛در واقع تفکر و مهارت‌های آن را در نظر انسانها بزرگ جلوه نمود و ضرورت توجه به تفکر و آثار و پیامدهای آن‌را بروشنی ترسیم کرد .

رسول اکرم (ص) فرمودند که یک ساعت تفکر ارزشمندتر از هفتاد سال عبادت است و تأکید پروردگار متعال بر تفکر در آسمانها و زمین مؤید آن است که از طریق تفکر می توان به خداشناسی رسید .

شناخت درست تفکر و روشهای آن شروعی است برای تولد دوباره و از نو آغاز کردن،درست زندگی کردن ، لذت بردن از نعمتهای الهی و قدردانی و سپاسگزاردن‌ازپروردگاری است که انسان و قدرت تفکر او را آفرید .

 

راهکارهای ترویج تفکر خلاق

تورنس‌‌چنداصل برای ایجاد و توسعة تفکر خلاق‌ارائه‌کرده‌است :

1- تفکر خلاق را از طریق توجه به عقاید جدید افراد گرامی بدارید .

2- افراد را نسبت به محرکهای محیطی حساستر کنید .

3- توانایی پرداختن و دستکاری اشیاو عقاید را تشویق کنید .

4- روش علمی آزمایش منظم عقاید را یاد دهید .

5- تحمل عقاید تازه را افزایش دهید .

6- برای انجام دادن کارها از راههای بسیاری استفاده کنید .

7- یادگیری خودانگیز را در افراد تشویق کنید .

8- فرصتهایی را برای ایجاد تفکر خلاق در افراد فراهم کنید .

آنچه مهم است این است که برای ترویج تفکر انتقادی و خلاق در جامعه باید جو فکری (عقلانی) را به گونه ای ایجاد کرد که در آن ابتدا بزرگان هر جامعه‌ای خود متفکر خلاق و منتقد سازنده باشند و افراد دیگر جامعه با الگو گرفتن از آنها رفتار خلاق و انتقادی را در پیش گیرند؛بنابراین فراهم نمودن فرصت مناسب برای بیان نظرات گوناگون در یک محیط ، شنیدن دلایل منطقی و غیرعادی افراد و بحث درباره‌آنهادرحالی‌که قضاوت منصفانه و بی‌طرفانه صورت پذیرد،می تواند در ترویج تفکر انتقادی و خلاق بسیار مؤثر باشد .

رابینز و هانسیکر[15](2007) برای ترویج تفکر خلاق راهکارهایی را بیان نموده اند که به ذکر چند نمونه بسنده می شود :

1- باورهایتان را مشخص کنید . تلاش خود را بر بخشی از وجودتان که از طریق آن دیگران را می توانید تحت تأثیر قرار دهید متمرکز نمایید .

2- از لحن مثبت و مدبرانه استفاده کنید .

3- موقعیت خود را به‌طور واضح بیان کنید .

4- برای حمایت از موقعیت خود دلایل قوی ارائه دهید .

5- گفتگوی خود را با شنونده تنظیم کنید .

6- موضوع مورد علاقه شما دارای جاذبه باشد .

7- از منطق استفاده کنید .

 

ارتباط رشته های علوم انسانی با ترویج تفکر انتقادی و خلاق

1- فلسفه

فلسفه ‌بهترین رشته‌ای‌است که سؤالات کلی را برانگیخته، می تواند ما را با دیگر رشته‌ها آشنا ساخته، برای تفکر در مورد سایر رشته ها آماده سازد.سؤالهای منطقی، معرفتی و اخلاقی در فلسفه مطرح می‌شوند.قبول (1384) به نقل قول از کانت عنوان می‌کندکه‌اساس معرفت عبارت‌است‌ازنظم بخشیدن به‌اطلاعاتی که‌از راه حواس گردآوری می شوند.در یک جامعه دموکرات نیاز به شهروند خوب می‌باشد و جامعه بدون رأی دهندگان، هیئت منصفه،والدین،مدیران و مصرف کنندگان عاقل و منطقی نمی تواند شکل بگیرد.

جوامع‌آزاد و عادل،مؤسسات مشارکتی،منصفانه و منطقی ایجاد می کنند و افرادآن جامعه به‌طورکلی خلاقیت و انتقاد می کنند،اما همة این موارد  بر منطق و قضاوت تأکید دارند و سعی در پرورش دلیل و منطق و قضاوت بدون به‌کارگیری فلسفه دارند؛مثلاً هنر در مقابل طبیعت،ایستایی در مقابل تغییر،زندگی و فکر،ذهن و بدن و ظاهر در مقابل واقعیت،نمونه‌های قابل توجیهی برای تیزی و قدرتمندی مهارت‌های منطقی در افراد می باشد . برای تدریس رشته‌های تحصیلی به‌طور انتقادی و تفکری باید پیش فرضهای متافیزیکی،زیباشناسی،معرفت شناسی، اخلاقی و منطقی آنهـاآشکار شود.

از دیدگاه فلسفه،تفکرانتقادی باید خود تصحیح کننده،حساس به محتوا ومتکی بر ملاکها برای تشکیل قضاوتها باشد .

 

2- تعلیم و تربیت

روانشناسان و معلمان بسیاری معتقدند که می‌توان به روشنی مهارت‌های تفکر را از متنی به متن دیگر منتقل کرد و آموزش داد.تدریس موضوعاتی مانندریاضیات می تواند در بالا بردن سطح کیفی یادگیری دانش آموزان‌از موضوعات درسی مؤثر باشد؛ ولی مدرکی دال بر پیشرفت تفکر شاگردان‌از طریق این دروس وجود ندارد،در حالیکه می توان درسی چون ریاضیات را از طریق ایجادانگیزش و تحرک در دانش آموزان به‌خوبی آموزش داد.(دی بونو ، 2007)

تسلط بر موضوع درسی،تعلیم و تربیت درستی را منعکس می کند؛ولی هیچگونه‌ارتباطی با مهارت‌های تفکر ندارد.منظوراز تدریس تنهاارائة اطلاعات به شاگرد نیست،بلکه مقصود یاری رساندن به اوست تا اطلاعات را کلیت بخشیده‌وبا معنا سازد.(قبول ، 1384)واضح‌است که طی این مسیر بدون مواجه شدن با سؤالات اساسی معرفت شناسی امکان ندارد.هر رشتة تحصیلی عقلانی،سبک تفکر مخصوص به خود از طریق تصویرسازی و تفکر خلاق را دارند.

اصلاح تفکر در تعلیم و تربیت به حوزه هایی از تربیت شخصی و اجتماعی و میزان وسیعی از مهارت‌های زندگی بر اساس برنامة درسی موضوع محور هدایت می کند و استعدادهای طبیعی شاگردان را مهیا می سازد .

مفسران مهارت‌های تفکر، بحث تعلیم و تربیت برای ظرفیت و شایستگی را مورد نیاز می‌داند. توانایی به‌کارگیری فکر از طریق طرح سؤالات کلی و ویژه‌ و استفاده ‌از روش تحقیق درنظر می باشد.آموزش و پرورش با معلومات و دانش سروکار دارد و مهارت‌های تفکر نیاز به استفادة بهینـه از معلومـات موجود دارد.آموزش و پرورش وسیله‌ای برای تأمین مهارت‌های زندگی‌بخصوص مهارت‌های تفکر می باشد.در ضمن تعلیم و تربیت باید مبتکران،سازمان دهندگان ورهبران مورد نیاز جامعه را تأمین نماید.چنین افرادی نیاز به تأثیر عمیق در مهارت‌های تفکر دارند . در یک جامعه دموکرات جایی‌که‌افراد باید انتخاب و سنجش کنند ، فقدان مهارت‌های تفکر،تدابیر را به شعار تبدیل می کند .

 

ادبیات

رشته‌ادبیات‌‌افرادرادرکسب معانی مفهومی توانا ساخته‌که‌قسمتی‌از یک کل سازمان یافته می باشدوایجادانگیزه‌وکسب تجارب مفید می‌کند؛مفاهیمی چون خوب، راست و نیک(دراخلاق)،حقیقت،واقعیت وارزش (درمعرفت شناسی)، زیبایی و هنر (در زیباشناسی)،منطق و معانی(در منطق)،شخص،زندگی و جهان (در متافیزیک).

امروزه‌ در رشتة‌ زبان ‌و ادبیات فارسی، دانش آموختگان این رشته در دوره‌های کارشناسی، ارشد و دکتری آن‌طور که باید خلاق، نوآور و دارای تفکر انتقادی در این زمینه نیستند و فرآیند تحصیل در نظام آموزشی حاکم بر زبان و ادبیات فارسی دانشگاه‌ها نمی تواند این توانایی‌ها را درایشان به وجود آورد.(قبول ، 1384)

داستان‌های کوتاه و بلند زیادی وجود دارند که به مفهوم سازی ، تصویرسازی و تخیل می‌پردازند. داستان‌نویسان با شخصیت‌های متفاوت، نظرات متفاوتی نیز دارا می‌باشند و دسته ای از خوانندگان خود را در قالب نقشهای داستان تصور می‌کنند. نهایتاً شکلی از داستانها که توانایی شناسایی فعالیتهایی مانند رمزگشایی زبان، آشکارسازی و شکل دادن تجربه‌رادارا می باشند،تخیل و تفکر افرادرا نیز تقویت می کنند. خوانندگان،معانی متون رامثل واقعیات جان می بخشند.اغلب خوانندگان در جستجوی انسجام،تجزیه،تضاد و مشکوک بودن می باشند و سعی در بر طرف کردن کمبودها و مشکلات داستان برمی آیند و برای کامل کردن کشف یگانگی آنها تمرین می کنند.با تخیل بین ‌دیدگاهها زده و یادارتباط برقرار می‌کند.

باتلاش به‌سوی بهم پیوستن و رهایی از چندگانگی و حرکت به سوی مشابهت سازی یا رسیدن به جهان مشترک در بین افراد،از طریق یادگیری مفاهیم و لغات،واژه پردازی،بدیع‌پردازی،ایهام و کنایه می توان به انواع تفکر بخصوص خلاق وانتقادی رسید.

 

نتیجه

تفکر،تلاش ذهنی وسیعی است برای آگاهی یافتن از فکر یا شکل دادن و بیان و تکوین مداوم جملات نامفهوم ذهنی برای آشکارسازی مفاهیم،خلق آثار نو و بررسی و ارزشیابی مثبت و منفی نظرات خود و دیگران. برای ایجاد تفکر درست و تصحیح تفکر نادرست در ذهن افراد،علوم انسانی نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. روش‌های تفکر به‌صورت انتقادی و خلاق کاملاً قابل آموزش و یادگیری از طریق موضوعات درسی و تعمق و ژرف نگری در مفاهیم موجود آنها می‌باشند.

آنچه مهم‌است کیفیت تفکر و رابطة آن با نحوة عمل افراد می باشد . داشتن سعة صدر، گشاده رویی، صرف زمان، مهارت گوش دادن بالا، استفاده ‌از نظرات دیگران،به‌کارگیری تخیل،حافظه واحساس  و کسب معلومات و اطلاعات عمومی و تخصصی،داشتن انگیزة بالا و هوش متوسط به بالا از خصوصیات کسب تفکر انتقادی و خلاق می‌باشد. این دو نوع روش تفکر کاملاً در امتداد هم و مکمل یکدیگر می‌باشند.

برای ایجاد تفکر درست باید ابتدا باور و نگرش انسان تصحیح گرددو عادی‌ترین و واضح‌ترین مسائل باید به دیدة شک نگریسته شود. سپس واقعیات شناخته شده، درک گردیده و تجزیه و تفسیر گردند. پیش زمینة تفکر کسب اطلاعات درست و تحلیل و ترکیب آنها برای خلق ایده های جدیدکشف راه حلهای نوین است؛ در نتیجه قابل ذکر است که کسب مهارت‌های تفکر به‌عنوان یکی‌ از مهارت‌های زندگی برای هر انسانی در هر نقطه ای از جهان لازم و ضروری می باشد و باید به آموزش این نوع مهارت‌ها از سطوح ابتدایی تا سطوح عالی اقدام گردد.این وظیفة مهم بر دوش علوم انسانی و متخصصان و کارشناسان این علوم می‌باشد. به امید آن‌که‌انسان به‌عنوان خلیفة خدا بر روی زمین و علوم انسانی به‌عنوان علومی که به کسب شناخت این موجود الهی و در نهایت معرفت خداوند می‌پردازند، مورد توجه قرار گرفته و جایگاه واقعی خود را در بین علوم بیابد.

 


تفکر نقاد، تاریخچه
ساعت ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۳٠   کلمات کلیدی:

با توجه به موضوع پایان نامه ام تصمیم دارم تا جمع بندی از منابع استفاده شده را در این وبلاگ برای استفاده همگان قرار دهم.

امروز در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم. در منابع دینی از تفکر به عناون عبادتی ارزشمند  یاد شده است.

بحث را از تفکر نقاد آغاز می کنم :

 

 

A Brief History of the Idea of Critical Thinking

Defining Critical Thinking

Our Concept of Critical Thinking

 

Why Critical Thinking?

The Problem

Everyone thinks. It is our nature to do so. But much of our thinking, left to itself, is biased, distorted, partial, uninformed, or downright prejudiced. Yet, the quality of our life and that of what we produce, make,or build depends precisely on the quality of our thought. Shoddy thinking is costly, both in money and in quality of life. Excellence in thought, however, must be systematically cultivated.

A Definition

Critical thinking is that mode of thinking — about any subject, content,or problem — in which the thinker improves the quality of his or her thinking by skillfully analyzing, assessing, and reconstructing it. Critical thinking is self-directed, self-disciplined, self-monitored, and self-corrective thinking. It presupposes assent to rigorous standards of excellence and mindful command of their use. It entails effective communication and problem-solving abilities, as well as a commitment to overcome our native egocentrism and sociocentrism.

 

To Analyze Thinking

Identify its purpose, and question at issue, as well as its information, inferences(s), assumptions, implications, main concept(s), and point of view.

To Assess Thinking

Check it for clarity, accuracy, precision, relevance, depth, breadth, significance, logic, and fairness.

The Result

A well-cultivated critical thinker:

 • Raises vital questions and problems, formulating them clearly and precisely
 • Gathers and assesses relevant information, using abstract ideas to interpret it effectively
 • Comes to well-reasoned conclusions and solutions, testing them against relevant criteria and standards
 • Thinks openmindedly within alternative systems of thought, recognizing and assessing, as needs be, their assumptions, implications, and practical consequences
 • Communicates effectively with others in figuring out solutions to complex problems

The Etymology & Dictionary Definition of "Critical Thinking"

The concept of critical thinking we adhere to reflects a concept embedded not only in a core body of research over the last 30 to 50 years but also derived from roots in ancient Greek. The word ’’critical’’ derives etymologically from two Greek roots: "kriticos" (meaning discerning judgment) and "kriterion" (meaning standards). Etymologically, then, the word implies the development of "discerning judgment based on standards."

In Webster’s New World Dictionary, the relevant entry reads "characterized by careful analysis and judgment" and is followed by the gloss, "critical — in its strictest sense — implies an attempt at objective judgment so as to determine both merits and faults." Applied to thinking, then, we might provisionally define critical thinking as thinking that explicitly aims at well-founded judgment and hence utilizes appropriate evaluative standards in the attempt to determine the true worth, merit, or value of something.

The tradition of research into critical thinking reflects the common perception that human thinking left to itself often gravitates toward prejudice, over-generalization, common fallacies, self-deception, rigidity, and narrowness.

The critical thinking tradition seeks ways of understanding the mind and then training the intellect so that such "errors", "blunders", and "distortions" of thought are minimized. It assumes that the capacity of humans for good reasoning can be nurtured and developed by an educational process aimed directly at that end.

The history of critical thinking documents the development of this insight in a variety of subject matter domains and in a variety of social situations. Each major dimension of critical thinking has been carved out in intellectual debate and dispute through 2400 years of intellectual history.

That history allows us to distinguish two contradictory intellectual tendencies: a tendency on the part of the large majority to uncritically accept whatever was presently believed as more or less eternal truth and a conflicting tendency on the part of a small minority — those who thought critically — to systematically question what was commonly accepted and seek, as a result, to establish sounder, more reflective criteria and standards for judging what it does and does not make sense to accept as true.

Our basic concept of critical thinking is, at root, simple. We could define it as the art of taking charge of your own mind. Its value is also at root simple: if we can take charge of our own minds, we can take charge of our lives; we can improve them, bringing them under our self command and direction. Of course, this requires that we learn self-discipline and the art of self-examination. This involves becoming interested in how our minds work, how we can monitor, fine tune, and modify their operations for the better. It involves getting into the habit of reflectively examining our impulsive and accustomed ways of thinking and acting in every dimension of our lives.

All that we do, we do on the basis of some motivations or reasons. But we rarely examine our motivations to see if they make sense. We rarely scrutinize our reasons critically to see if they are rationally justified. As consumers we sometimes buy things impulsively and uncritically, without stopping to determine whether we really need what we are inclined to buy or whether we can afford it or whether it’s good for our health or whether the price is competitive. As parents we often respond to our children impulsively and uncritically, without stopping to determine whether our actions are consistent with how we want to act as parents or whether we are contributing to their self esteem or whether we are discouraging them from thinking or from taking responsibility for their own behavior.

As citizens, too often we vote impulsively and uncritically, without taking the time to familiarize ourselves with the relevant issues and positions, without thinking about the long-run implications of what is being proposed, without paying attention to how politicians manipulate us by flattery or vague and empty promises. As friends, too often we become the victims of our own infantile needs, "getting involved" with people who bring out the worst in us or who stimulate us to act in ways that we have been trying to change. As husbands or wives, too often we think only of our own desires and points of view, uncritically ignoring the needs and perspectives of our mates, assuming that what we want and what we think is clearly justified and true, and that when they disagree with us they are being unreasonable and unfair.

As patients, too often we allow ourselves to become passive and uncritical in our health care, not establishing good habits of eating and exercise, not questioning what our doctor says, not designing or following good plans for our own wellness. As teachers, too often we allow ourselves to uncritically teach as we have been taught, giving assignments that students can mindlessly do, inadvertently discouraging their initiative and independence, missing opportunities to cultivate their self-discipline and thoughtfulness.

It is quite possible and, unfortunately, quite "natural" to live an unexamined life; to live in a more or less automated, uncritical way. It is possible to live, in other words, without really taking charge of the persons we are becoming; without developing or acting upon the skills and insights we are capable of. However, if we allow ourselves to become unreflective persons — or rather, to the extent that we do — we are likely to do injury to ourselves and others, and to miss many opportunities to make our own lives, and the lives of others, fuller, happier, and more productive.

On this view, as you can see, critical thinking is an eminently practical goal and value. It is focused on an ancient Greek ideal of "living an examined life". It is based on the skills, the insights, and the values essential to that end. It is a way of going about living and learning that empowers us and our students in quite practical ways. When taken seriously, it can transform every dimension of school life: how we formulate and promulgate rules; how we relate to our students; how we encourage them to relate to each other; how we cultivate their reading, writing, speaking, and listening; what we model for them in and outside the classroom, and how we do each of these things.

Of course, we are likely to make critical thinking a basic value in school only insofar as we make it a basic value in our own lives. Therefore, to become adept at teaching so as to foster critical thinking, we must become committed to thinking critically and reflectively about our own lives and the lives of those around us. We must become active, daily, practitioners of critical thought. We must regularly model for our students what it is to reflectively examine, critically assess, and effectively improve the way we live.

Critical thinking is that mode of thinking — about any subject, content, or problem — in which the thinker improves the quality of his or her thinking by skillfully analyzing, assessing, and reconstructing it. Critical thinking is self-directed, self-disciplined, self-monitored, and self-corrective thinking. It presupposes assent to rigorous standards of excellence and mindful command of their use. It entails effective communication and problem-solving abilities, as well as a commitment to overcome our native egocentrism and sociocentrism

 

 

Critical Societies: Thoughts from the Past

Critical Thinking, the Educated Mind, and the Creation of Critical Societies…

Thoughts from the Past

Commentary by Linda Elder and Rush Cosgrove

 

The critical habit of thought, if usual in society, will pervade all its mores, because it is a way of taking up the problems of life. Men educated in it cannot be stampeded by stump orators ... They are slow to believe. They can hold things as possible or probable in all degrees, without certainty and without pain. They can wait for evidence and weigh evidence, uninfluenced by the emphasis or confidence with which assertions are made on one side or the other. They can resist appeals to their dearest prejudices and all kinds of cajolery. Education in the critical faculty is the only education of which it can be truly said that it makes good citizens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                William Graham Sumner, 1906

             Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.     Leo Tolstoy

 

A critical society is a community of people who value critical thinking and value those who practice it.  It is a society continually improving.  Its most distinguishing characteristic is its emphasis on thinking as the key to the emancipation of the mind, to the creation of just practices, to the preservation and development of the species.

Unfortunately there are no critical societies in the world.  Nor have there ever been.  The idea represents an ideal not yet achieved, a possibility not yet actualized.  There is no culture on earth where critical thought is characteristic of everyday personal and social life.

On the contrary, the world is filled with superficiality, prejudice, bias, distortions, lies, deception, manipulation, short sightedness, close-mindedness, righteousness, hypocrisy, on and on, in every culture in every country throughout the world.  These problems in thinking lead to untold negative implications - fear, anxiety, sadness, hopelessness, pain, suffering, injustices of every imaginable kind.

Yet humans have great capacity for rationality and reasonability.  The history of human accomplishments, achievements and contributions well documents this fact.  But for the most part this capacity must be developed, actively, by the mind.  It is our second, not our first, nature.

What is more natural to the mind, what comes first in terms of human tendencies, and often takes precedence, is an orientation focused on self-gratification, self-interest, self-protection.  This perspective is innate, and many would say, necessary for survival.  Still it leads to many problems and ultimately stands as a barrier to the development of fairminded critical societies.

To envision a critical society, imagine a world in which problems are routinely solved through reasoning based on openmindedness and mutual respect, rather than vested interest and power.  Imagine a world which protects maximum freedoms and liberties, a world free from hunger and homelessness, a world in which people work to understand the viewpoints of others, especially those with whom they disagree.  Imagine a world in which people are encouraged to think for themselves, rather than mindlessly conform. 

There has never before been a more important time to foster and develop critical societies.  With the dwindling of the earth’s resources, with vast declines in natural habitats, with impending extinctions of growing numbers of animals, with the melting of arctic ice, with wars and hunger and hopelessness on the part of so many, with all of the monumental problems we now face, it is vital that we turn things around and get them right.  Whether and the extent to which we do will depend directly on our ability to solve the complex problems before us, to follow out the implications of our actions, to develop and use our collective intelligence in doing so.

To fix the problems looming before us, there is one thing we must get command of – our thinking.  Everything we do is determined by some thinking we do.  Critical societies can and will emerge only to the extent that human thinking becomes a primary interest of people living in societies, only to the extent that thinking comes to be understood as a complex phenomenon routinely highlighted and discussed and critiqued in every relationship, in every family, in every business, in every organization, in every field and discipline, in every part of the culture.  In short, because the human mind is naturally riddled with problems, the creation of critical societies depends upon people within the societies taking thinking seriously, studying its problems, its tricks and stratagems, its weaknesses and strengths, its native tendencies, its rational capacities. 

Many important thinkers throughout history have contributed to the idea of the critical society through emphasis on the educated mind, freedom of thought, the cultivation of the intellect, and barriers to human development. We have pulled together some quotes from these thinkers for you here, and provided some little commentary in places.  When we weave these ideas together with similar ideas from other great thinkers, a rich tapestry emerges, a vibrant guiding concept of the critical society. We see what we are reaching for, and the traps to be avoided.

 John Stuart Mill

John Stuart Mill, an important 19th century Utilitarian, concerned to help create a critical society, feared conformism among the masses, what he saw as sheep-like uniformity which imposed narrow parochial views and arbitrary rules on those more enlightened. On Mill’s view, a critical society would necessarily entail freedom of thought and the granting of fundamental human rights. In speaking of human freedom, in his classic essay entitled On Liberty, Mill says:

[The appropriate region of human liberty] comprises, first, the inward domain of consciousness; demanding liberty of conscience in the most comprehensive sense; liberty of thought and feeling; absolute freedom of opinion and sentiment on all subjects, practical or speculative, scientific, moral, or theological. The liberty of expressing and publishing opinions…is practically inseparable from it. Second, the principle requires liberty of tastes and pursuits; of framing the plan of our life to suit our own character; of doing as we like, subject to such consequences as may follow; without impediment from our fellow-creatures, so long as what we do does not harm them, even though they should think our conduct foolish, perverse, or wrong…No society in which these liberties are not, on the whole respected, is free, whatever may be its form of government; and none is completely free in which they do not exist absolute and unqualified. The only freedom which deserves the name, is that of pursuing our own good in our own way, so long as we do not attempt to deprive others of theirs, or impede their efforts to obtain it (p. 50). 

There is also in the world at large an increasing inclination to stretch unduly the powers of society over the individual, both by the forces of opinion and even by that of legislation; and as the tendency of all the changes taking place in the world is to strengthen society, and diminish the power of the individual, this encroachment is not only of the evils which tend spontaneously to disappear, but, on the contrary to grow more and more formidable. The disposition of mankind, whether as rulers or as fellow-citizens, to impose their own opinions and inclinations as a rule of conduct on others, is so energetically supported by some of the best and by some of the worst feelings incident to human nature, that it is hardly ever kept under restraint by anyone but want of power; and as the power is not declining, but growing, unless a strong barrier of moral conviction can be raised against the mischief, we must expect, in the present circumstances of the world, to see it increase (pp. 51-52)

If all mankind minus one were of one opinion, and only one person were of the contrary opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person, than he, if he had the power, would be justified in silencing mankind…the peculiar evil of silencing the expression of an opinion is, that it is robbing the human race; posterity as well as the existing generation; those who dissent from the opinion, still more than those who hold it. If the opinion is right, they are deprived of the opportunity of exchanging error for truth; if wrong, they lose, what is almost as great a benefit, the clearer perception and livelier impression of truth, produced by its collision with error (p. 53).

We can never be sure that the opinion we are endeavoring to stifle is a false opinion; and if we were sure, stifling it would be an evil still. First: the opinion which it is attempted to suppress by authority may possibly be true. Those who desire to suppress it, of course, deny its truth; but they are not infallible. They have no authority to decide the question for all mankind, and exclude every other person from the means of judging. To refuse a hearing to an opinion, because they are sure it is false, is assuming that their certainty is the same thing as absolute certainty. All silencing of discussion is an assumption of infallibility…on any matter not self-evident, there are ninety-nine persons incapable of judging of it for one who is capable; and the capacity of the hundredth person is only comparative; for the majority of the eminent men of every past generation held many opinions now known to be erroneous, and did or approved numerous things which no one will now justify.  (p. 54-56).

 

John Henry Newman

To create a critical society, we must foster educated minds. In 1851, John Henry Newman wrote his famous set of lectures, Discourses on the Scope and Nature of University Education, which in 1852 became The Idea of a University. Consider his conception of the educated person, found in these lectures:

 

Truth, of whatever kind, is the proper object of the intellect; its cultivation then lies in fitting it to apprehend and contemplate truth... the intellect in its present state, ...does not discern truth intuitively, or as a whole. We know, not by a direct and simple vision, not at a glance, but, as it were, by piecemeal and accumulation, by a mental process, by going round an object, by the comparison, the combination, the mutual correction, the continual adaptation, of many partial notions, by the employment, concentration, and joint action of many faculties and exercises of mind. Such a union and concert of the intellectual powers, such an enlargement and development, such a comprehensiveness, is necessarily a matter of training. And again, such a training is a matter of rule; it is not mere application, however exemplary, which introduces the mind to truth, nor the reading of many books, nor the getting up of many subjects, nor the witnessing many experiments, nor attending many lectures. All this is short of enough; a man may have done it all, yet be lingering in the vestibule of knowledge: he may not realize what his mouth utters; he may not see with his mental eye what confronts him; he may have no grasp of things as they are; or at least he may have no power at all of advancing one step forward of himself, in consequence of what he has already acquired, no power of discriminating between truth and falsehood, of sifting out the grains of truth from the mass, of arranging things according to the their real value. Such a power is an acquired faculty of judgment, of clearsightedness, of sagacity, of wisdom, ...and of intellectual self-possession and repose - qualities which do not come of mere acquirement. The eye of the mind, of which the object is truth, is the work of discipline and habit (p. 109).

I will tell you, Gentlemen, what has been the practical error of the last twenty years – not to load the memory of the student with a mass of undigested knowledge, but to force upon him so much that he has rejected all. It has been the error of distracting and enfeebling the mind by an unmeaning profusion of subjects; of implying that a smattering in a dozen branches of study is not shallowness, which it really is, but enlargement, which it is not; of considering an acquaintance with the learned names of things and persons, and the possession of the clever duodecimos, and attendance on eloquent lecturers, and membership with scientific institutions, and the sight of the experiments of a platform and the specimens of a museum, that all this was not dissipation of mind, but progress. All things now are to be learned at once, not first one thing and then the other, not one well, but many badly. Learning is to be without exertion, without attention, without toil; without grounding, without advance, without finishing. There is to be nothing individual in it; and this, forsooth, is the wonder of the age. What the steam engine does with matter, the printing press is to do with the mind; it is to act mechanically, and the population is to be passively, almost unconsciously enlightened (p. 103).

I protest to you, Gentlemen, that if I had to choose between a so-called University, which dispensed with residence and tutorial superintendence, and gave its degrees to any person who passed an examination in a wide range of subjects, and a University which had no professors or examinations at all, but merely brought a number of young men together for three or four years, and then sent them away as the University of Oxford is said to have done some sixty years since, if I were asked which of these two methods was the better discipline of the intellect…if I must determine which of the two courses was the more successful in training, moulding, enlarging the mind, which sent out men the more fitted for their secular duties, which produced better public men, men of the world, men whose names would descend to posterity, I have no hesitation in giving the preference to that University which did nothing, over that which exacted of its members an acquaintance with every science under the sun. (p. 105).

All I say is, call things by their right names, and do not confuse together ideas which are essentially different. A thorough knowledge of one science and a superficial acquaintance with many, are not the same thing; a smattering of a hundred things or a memory for detail, is not a philosophical or comprehensive view. Recreations are not education; accomplishments are not education. Do not say, the people must be educated, when, after all, you only mean, amused, refreshed, soothed, put into good spirits and good humour, or kept from vicious excesses. I do not say that such amusements, such occupations of mind, are not a great gain; but they are not education. You may as well call drawing and fencing education, as a general knowledge of botany or conchology.

Stuffing birds or playing stringed instruments is an elegant pastime, and a resource to the idle, but it is not education; it does not form or cultivate the intellect (p. 104).

Education is a high word; it is the preparation for knowledge, and it is the imparting of knowledge in proportion to that preparation. We require intellectual eyes to know withal, as bodily eyes for sight. We need both objects and organs intellectual; we cannot gain them without setting about it; we cannot gain them in our sleep, or by hap-hazard (p. 104).

...the intellect, which has been disciplined to the perfection of its powers, which knows, and thinks while it knows, which has learned to leaven the dense mass of facts and events with the elastic force of reason, such an intellect cannot be partial, cannot be exclusive, cannot be impetuous, cannot be at a loss, cannot but be patient, collected and majestically calm, because it discerns the end in every beginning, the origin in every end, the law in every interruption, the limit in each delay; because it ever knows where it stands, and how its path lies from one point to another (p. 100).     

It is education which gives a man a clear conscious view of his own opinions and judgments, a truth in developing them, an eloquence in expressing them, and a force in urging them.  It teaches him to see things as they are, to go right to the point, to disentangle a skein of thought, to detect what is sophistical, and to discard what is irrelevant.  It prepares him to fill any post with credit, and to master any subject with facility. It shows him how to accommodate himself to others, how to throw himself into their state of mind, how to bring before them his own, how to influence them, how to come to an understanding with them, how to bear with them.. ...he knows when to speak and when to be silent; he is able to converse, he is able to listen; he can ask a question pertinently, and gain a lesson seasonably, when he has nothing to impart himself (p. 126).                   

 

William Graham Sumner

In 1906, Sumner wrote his seminal book, Folkways, in which he detailed the arbitrary nature of social rules, customs, taboos and morays. In it, he envisioned the critical society:

The critical habit of thought, if usual in society, will pervade all its mores, because it is a way of taking up the problems of life. Men educated in it cannot be stampeded by stump orators ... They are slow to believe. They can hold things as possible or probable in all degrees, without certainty and without pain. They can wait for evidence and weigh evidence, uninfluenced by the emphasis or confidence with which assertions are made on one side or the other. They can resist appeals to their dearest prejudices and all kinds of cajolery. Education in the critical faculty is the only education of which it can be truly said that it makes good citizens.

 

[Critical thinking is] . . . the examination and test of propositions of any kind which are offered for acceptance, in order to find out whether they correspond to reality or not. The critical faculty is a product of education and training. It is a mental habit and power. It is a prime condition of human welfare that men and women should be trained in it. It is our only guarantee against delusion, deception, superstition, and misapprehension of ourselves and our earthly circumstances (pp. 632, 633).

                                                            William Graham Sumner, Folkways, 1906

 

Albert Einstein
In the book, Ideas and Opinions (1954), Einstein points to the problem of teaching to specialties rather than generalizable knowledge and critical thinking.

I want to oppose the idea that the school has to teach directly that special knowledge and those accomplishments, which one has to use later directly in life The demands of life are much too manifold to let such as specialized training in school appear possible. ..The school should always have as its aim that the young man leave it as a harmonious personality, not as a specialist…The development of general ability for independent thinking and judgment should always be placed foremost, not the acquisition of special knowledge. It a person masters the fundamentals of his subject and has learned to think and work independently, he will surely find his way and besides will better be able to adapt himself to progress and changes than the person whose training principally consists in the acquiring of detailed knowledge (p. 62).

It is not enough to teach a man a speciality. Through it he may become a kind of useful machine but not a harmoniously developed personality. It is essential that the student acquire an understanding of and a lively feeling for values. He must acquire a vivid sense of the beautiful and of the morally good. Otherwise he – with his specialized knowledge – more closely resembles a well trained dog than a harmoniously developed person. He must learn to understand the motives of human beings, their illusions, and their sufferings in order to acquire a proper relationship to the individual fellow-men and to the community…Overemphasis on the competitive system and premature specialization on the ground of immediate usefulness kill the spirit on which all cultural life depends, specialized knowledge included. It is also vital to a valuable education that independent critical thinking be developed in the young human being, a development that is greatly jeopardized by overburdening him with too much and with too varied subjects. Overburdening necessarily leads to superficiality (pp. 66-67).

It is not the fruits of scientific research that elevate a man and enrich his nature, but the urge to understand, the intellectual work creative or receptive (p. 12).

In the following passage, Einstein illuminates the importance of intellectual autonomy to the creation of critical societies:

Only the individual can think, and thereby create new values for society, nay, even set up new moral standards to which the life of the community conforms. Without creative personalities able to think and judge independently, the upward development of society is as unthinkable as the development of the community…In politics not only are leaders lacking, but the independence of spirit and the sense of justice of the citizen have to a great extent declined…In two weeks the sheeplike masses of any country can be worked up by the newspapers into such a state of excited fury that men are prepared to put on uniforms and kill and be killed…the present manifestations of decadence are explained by the fact that economic and technologic developments have highly intensified the struggle for existence, greatly to the detriment of the free development of the individual (p. 15).

In an open letter to the Society for Social Responsibility in Science, Einstein emphasizes the importance of individual responsibility in living an ethical life:

The problem of how man should act if his government prescribes actions or society expects an attitude which his own conscience considers wrong is indeed an old one. It is easy to say that the individual cannot be held responsible for acts carried out under irresistible compulsion, because the individual is fully dependent upon the society in which he is living and therefore must accept its rules. But the very formulation of this idea makes it obvious to what extent such a concept contradicts our sense of justice. External compulsion can, to a certain extent, reduce but never cancel the responsibility of the individual. In the Nuremberg trials this idea was considered to be self-evident. Whatever is morally important in our institutions, laws, and mores, can be traced back to interpretation of the sense of justice of countless individuals. Institutions are in a moral sense impotent unless they are supported by the sense of responsibility of living individuals. An effort to arouse and strengthen this sense of responsibility of the individual is an important service to mankind. In our times scientists and engineers carry particular moral responsibility, because the development of military means of mass destruction is within their sphere of activity (p. 27).

With regard to social conformity, Einstein says:

…there is such a thing as a spirit of the times, an attitude of mind characteristic of a particular generation, which is passed on from individual to individual and gives its distinctive mark to a society. Each of us has to do his little bit toward transforming this spirit of the times…Let every man judge by himself, by what he has himself read, not by what others tell him (pp. 29-30).

 

Bertrand Russell

In the following passages, Bertrand Russell, one of the most influential 20th century philosophers, emphasizes the importance of open and free inquiry. He stresses the critical need to create education systems that foster fairminded pursuit of knowledge and warns of the dangers inherent in dogmatic ideologies.

The conviction that it is important to believe this or that, even if a free inquiry would not support the belief, is one which is common to almost all religions and which inspires all systems of state education...A habit of basing convictions upon evidence, and of giving to them only that degree of certainty which the evidence warrants, would, if it became general, cure most of the ills from which the world is suffering. But at present, in most countries, education aims at preventing the growth of such a habit, and men who refuse to profess belief in some system of unfounded dogmas are not considered suitable as teachers of the young…

The world that I should wish to see would be one freed from the virulence of group hostilities and capable of realizing that happiness for all is to be derived rather from cooperation than from strife. I should wish to see a world in which education aimed at mental freedom rather than at imprisoning the minds of the young in a rigid armor of dogma calculated to protect them through life against the shafts of impartial evidence. The world needs open hearts and open minds, and it is not through rigid systems, whether old or new, that these can be derived (Russell, 1957, pp. vi-vii). 

The conception of Sin which is bound up with Christian ethics is one that does an extraordinary amount of harm, since it affords people an outlet for their sadism which they believe to be legitimate, and even noble. It is not only in regard to sexual behavior but also in regard to knowledge on sex subjects that the attitude of Christians is dangerous to human welfare. Every person who has taken the trouble to study the question in an unbiased spirit knows that the artificial ignorance on sex subjects which orthodox Christians attempt to enforce upon the young is extremely dangerous to mental and physical health, and causes in those who pick up their knowledge by the way of “improper” talk, as most children do, an attitude that sex is in itself indecent and ridiculous. I do not think there can be any defense for the view that knowledge is ever undesirable. I should not put barriers in the way of the acquisition of knowledge by anybody at any age. A person is much less likely to act wisely when he is ignorant than when he is instructed, and it is ridiculous to give young people a sense of sin because they have a natural curiosity about an important matter…There is no rational ground of any sort or kind for keeping a child ignorant of anything that he may wish to know, whether on sex or any other matter. And we shall never get a sane population until this fact is recognized in early education, which is impossible so long as the churches are able to control educational politics (Russell, 1957, pp. 27- 29).

In his book, Portraits from Memory, "Reflections on My Eightieth Birthday," Russell (1956) comments on the long term nature of change and the importance of moving ever closer toward the creation of critical societies:

...beneath all this load of failure I am still conscious of something that I feel to be victory.  I may have conceived theoretical truth wrongly, but I was not wrong in thinking that there is such a thing, and that it deserves our allegiance.  I may have thought the road to a world of free and happy human beings shorter than it is proving to be, but I was not wrong in thinking that such a world is possible, and that it is worth while to live with a view to bringing it nearer.  I have lived in the pursuit of a vision, both personal and social.  Personal: to care for what is noble, for what is beautiful, for what is gentle; to allow moments of insight to give wisdom at more mundane times.  Social: to see in imagination the society that is to be created, where individuals grow freely, and where hate and greed and envy die because there is nothing to nourish them.  These things I believe, and the world, for all its horrors, has left me unshaken.

 

Emma Goldman
Emma Goldman, an important early 20th century activist in the US, argued for, among other things, the right to free speech, the right of women to obtain and use birth control, and the rights of the worker to better conditions and a more fair economic system.  She was arrested so often that "she never spoke in public without taking along a book to read in jail (Goldman, p. 3)."  In the following passage, she comments on oppressive government, mindless conformity, stratification within society, and sham democracy (as barriers to critical societies):

I have often been asked why I maintained such a noncompromising antagonism to government and in what way I have found myself oppressed by it. In my opinion every individual is hampered by it. It exacts taxes from production. It creates tariffs, which prevent free exchange. It stands ever for the status quo and traditional conduct and belief. It comes into private lives and into most intimate personal relations, enabling the superstitious, puritanical, and distorted ones to impose their ignorant prejudice and moral servitudes upon the sensitive, the imaginative, and the free spirits. Government does this by its divorce laws, its moral censorships, and by a thousand petty persecutions of those who are too honest to wear the moral mask of respectability.  In addition, government protects the strong at the expense of the weak, provides courts and laws which the rich may scorn and the poor must obey. It enables the predatory rich to make wars to provide foreign markets for the favored ones, with prosperity for the rulers and wholesale death for the ruled. However, it is not only government in the sense of the state which is destructive of every individual value and quality. It is the whole complex of authority and institutional domination which strangles life. It is the superstition, myth, pretense, evasions, and subservience which support authority and institutional domination. It is the reverence for these institutions instilled in the school, the Church, and the home in order that man may believe and obey without protest. Such a process of devitalizing and distorting personalities of the individual and of whole communities may have been a part of historical evolution; but it should be strenuously combated by every honest and independent mind in an age which has any pretense to enlightenment (pp. 434-435).

It has often been suggested to me that the Constitution of the United States is a sufficient safeguard for the freedom of its citizens. It is obvious that even the freedom it pretends to guarantee is very limited. I have not been impressed with the adequacy of the safeguard. The nations of the world, with centuries of international law behind them, have never hesitated to engage in mass destruction when solemnly pledged to keep the peace; and the legal documents in America have not prevented the United States from doing the same. Those in authority have and always will abuse their power. And the instances when they do not do so are as rare as roses growing on icebergs. Far from the Constitution playing any liberating part in the lives of the American people, it has robbed them of the capacity to rely on their own resources or do their own thinking. Americans are so easily hoodwinked by the sanctity of law and authority. In fact, the pattern of life has become standardized, routinized, and mechanized like canned food and Sunday sermons.  The hundred-percenter easily swallows syndicated information and factory made ideas and beliefs.  He thrives on the wisdom given him over the radio and cheap magazines by corporations whose philanthropic aim is selling America out.  He accepts the standards of conduct and art in the same breath with the advertising of chewing gum, toothpaste, and shoe polish (p. 435). 

 

A.E. Mander

In 1936, A.E. Mander wrote a book entitled, Clearer Thinking, in which he stressed the importance of conceptualizing the development of thinking as requiring training and discipline, as entailing skills that must be practiced and learned over time and through commitment. He says:

Thinking is skilled work. It is not true that we are naturally endowed with the ability to think clearly and logically – without learning how, or without practicing. It is ridiculous to suppose that any less skill is required for thinking than for carpentering, or for playing tennis, golf, or bridge, or for playing some musical instrument. People with untrained minds should no more expect to think clearly and logically than those people who have never learnt and never practiced can expect to find themselves good carpenters, golfers, bridge-players, or pianists. Yet our world is full of people who apparently do suppose that thinking is entirely unskilled work; that thinking clearly and accurately is so easy and so “natural” that “anybody can think;” and that any person’s thinking is quite as reliable as any other person’s. This accounts for the fact that, as a people, we are so much less efficient in this respect than we are in our sports. For nobody assumes that any game is so easy that we are all first-class players “naturally,” without having to learn how to play or without practice (p. vii).

 

Erich Fromm

In 1976, Erich Fromm, wrote a book entitled To Have or To Be, in which he illuminated the problem of seeking meaning and happiness through material possessions and control over nature, through harnessing resources for human benefit. He says:

The Great Promise of Unlimited Progress – the promise of domination of nature, of material abundance, of the greatest happiness for the greatest number, and of unimpeded personal freedom – has sustained the hopes and faith of the generations since the beginning of the industrial age…With industrial progress…we could feel that we were on our way to unlimited production, and hence, unlimited consumption…that science made us omniscient. We were on our way to becoming gods, supreme beings who could create a second world, using the natural world only as building locks for our new creation…the industrial age has failed to fulfill its Great Promise, and ever growing numbers of people are becoming aware that:

 • <!--[if !supportLists]-->unrestricted satisfaction of all desires is not conducive to well-being, nor is it the way to happiness or even to maximum pleasure.
 • <!--[if !supportLists]-->The dream of being independent masters of our lives ended when we began awakening to the fact that we have all become clogs in the bureaucratic machine, with our thoughts, feelings, and tastes manipulated by government and industry and the mass communications they control.
 • <!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->Economic progress has remained restricted to the rich nations, and the gap between rich and poor nations has ever widened.

<!--[if !supportLists]-->

 • Technical progress itself has created ecological dangers and the dangers of nuclear war, either or both of which may put an end to all civilization and possibly all life (p. 2).

[One premise] of the industrial age, that the pursuit of individual egoism leads to harmony and peace, growth in everyone’s welfare, is…erroneous…To be an egoist refers not only to my behavior but to my character. It means: that I want everything for myself; that possessing, not sharing, gives me pleasure; that I must become greedy because if my aim is having, I am more the more I have; that I must feel antagonistic toward all others; my customers whom I want to deceive, my competitors whom I want to destroy, my workers whom I want to exploit. I can never be satisfied, because there is no end to my wishes; I must be envious of those who have more and afraid of those who have less. But I have to repress all these feelings in order to represent myself (to others a well as to myself). As the smiling, rational, sincere, kind human being everybody pretends to be (p. 6).

 

 

H.L. Mencken

In the early 20th century, H.L Menken, one of the most distinguished journalist in United States history, argues for the importance of allowing maximum individual freedoms:

I  believe in liberty. And when I say liberty, I mean the thing in its widest imaginable sense — liberty up to the extreme limits of the feasible and tolerable.  I am against forbidding anybody to do anything, or say anything, or think anything so long as it is at all possible to imagine a habitable world in which he would be free to do, say, and think it. The burden of proof, as I see it, is always upon the policeman, which is to say, upon the lawmaker, the theologian, the right-thinker. He must prove his case doubly, triply, quadruply, and then he must start all over and prove it again. The eye through which I view him is watery and jaundiced. I do not pretend to be “just” to him — any more than a Christian pretends to be just to the devil. He is the enemy of everything I admire and respect in this world — of everything that makes it various and amusing and charming. He impedes every honest search for the truth. He stands against every sort of good-will and common decency. His ideal is that of an animal trainer, an archbishop, a major general in the army. I am against him until the last galoot’s ashore (pp. 193–194).John Bury

In 1913, John Bury, Regius Professor of Modern History at Cambridge University, in a book entitled A History of Freedom of Thought, briefly outlines some of the important forces operating both for and against freedom of thought since early Greek and Roman times.  Bury sees freedom of thought as intimately connected with freedom to speak one's thoughts without fear.

It is a common saying that thought is free. A man can never be hindered from thinking whatever he chooses so long as he conceals what he thinks. The working of his mind is limited only by the bounds of his experience and the power of his imagination. But this natural liberty of private thinking is of little value. It is unsatisfactory and even painful to the thinker himself, if he is not permitted to communicate his thoughts to others, and it is obviously of no value to his neighbours. Moreover it is extremely difficult to hide thoughts that have any power over the mind. If a man’s thinking leads him to call in question ideas and customs which regulate the behaviour of those about him, to reject beliefs which they hold, to see better ways of life than those they follow, it is almost impossible for him, if he is convinced of the truth of his own reasoning, not to betray by silence, chance words, or general attitude that he is different from them and does not share their opinions. Some have preferred, like Socrates, some would prefer to-day, to face death rather than conceal their thoughts. Thus freedom of thought, in any valuable sense, includes freedom of speech.

It has taken centuries to persuade the most enlightened peoples that liberty to publish one’s opinions and to discuss all questions is a good and not a bad thing. Human societies (there are some brilliant exceptions) have been generally opposed to freedom of thought, or, in other words, to new ideas, and it is easy to see why (pp.7-8)

Bury also sees people as intellectually indolent, narrowminded and especially averse to ideas that threaten the status quo and established ways of thinking.

The average brain is naturally lazy and tends to take the line of least resistance. The mental world of the ordinary man consists of beliefs which he has accepted without questioning and to which he is firmly attached; he is instinctively hostile to anything which would upset the established order of this familiar world. A new idea, inconsistent with some of the beliefs which he holds, means the necessity of rearranging his mind; and this process is laborious, requiring a painful expenditure of brain-energy. To him and his fellows, who form the vast majority, new ideas, and opinions which cast doubt on established beliefs and institutions, seem evil because they are disagreeable (p. 8).

....novel opinions are felt to be dangerous as well as annoying, and any one who asks inconvenient questions about the why and the wherefore of accepted principles is considered a pestilent person (p. 9).

The psychological motives which produce a conservative spirit hostile to new ideas are reinforced by the active opposition of certain powerful sections of the community, such as a class, a caste, or a priesthood, whose interests are bound up with the maintenance of the established order and the ideas on which it rests (p. 10).

A long time was needed to arrive at the conclusion that coercion of opinion is a mistake, and only a part of the world is yet convinced. That conclusion, so far as I can judge, is the most important ever reached by men (p. 14).

 

Charles Bradlaugh
Charles Bradlaugh (1833-1891) was an important political activist of the 19th century. He founded the National Secular Society in 1866.  As a member of Parliament in England, and believing strongly in the separation of church and state, he refused to take the required religious Oath of Allegiance.  Instead he attempted to take his seat by only "affirming" the oath.  He was briefly imprisoned for doing so.  His seat fell vacant and a by-election was declared. Bradlaugh was re-elected by Northampton four times in succession as the dispute continued. Supporting Bradlaugh were William Gladston, George Bernard Shaw and John Stuart Mill, as well as hundreds of thousands of people who signed a public petition. Opposing his right to sit were the Conservative Party, the Archbishop of Canterbury, and other leading figures in the Church of England and the Roman Catholic Church.  He argued for the importance of freedom of speech:

Laws to punish differences of opinion are as useless as they are monstrous.  Differences of opinion on politics are denounced and punished as seditious, on religions topics as blasphemous, and on social questions as immoral and obscene.  Yet the sedition, blasphemy, and immorality punished in one age are often found to be the accepted, and sometimes admired, political, religious, and social teaching of a mored educated period.  Heresies are the evidence of some attempt on the part of men to find opinions for themselves.

 

G. J. Holyoake
In the mid 19th century, a secularist movement was underway in Britain, largely influenced and guided by G. J. Holyoake and Charles Bradlaugh. This movement owed much of its root conception of morality to Utilitarianism, "thanks largely to the efforts of James Mill and others, notably John Stuart Mill, the Benthamite doctrine that all behavior is moral which is conducive to "the greatest happiness of the greatest number (McGEE, 1948)"
According to McGee,

A set or doctrines for the early Secularists was proclaimed by Holyoake,  when he announced the formation of the "Central Secular Society and urged the founding of a network of local Secular bodies in affiliation with it. Inasmuch as it was in response to this utterance, and the announcement and invitation accompanying it, that bodies calling themselves "Secular" societies sprang into existence, the statement may be accepted as an expression of the views held by the early Secularists. The "Principle" of the society is defined as "the recognition of the 'Secular' sphere as the province of man," and its "Aims" are said to be:


"1. To explain that science is the sole Providence of Man -- a truth which is calculated to enable a man to become master of his own Fate, and protects him from dependencies that allure him
from his duty, unnerve his arm in difficulty, and betray him in danger.

"2. To establish the proposition that Morals are independent of Christianity; in other words, to show that wherever there is a moral end proposed, there is a secular path to it.

"3. To encourage men to trust Reason throughout, and to trust nothing that Reason does not establish -- to examine all things hopeful, respect all things probable, but rely upon
nothing without precaution which does not come within the range of science and experience.

"4. To teach men that the universal fair and open discussion of opinion is the highest guarantee of public truth -- that only that theory which is submitted to that ordeal is to be regarded,
since only that which endures it can be trusted.
"5, To claim for every man the fullest liberty of thought and action compatible with the possession of like liberty by every other person.

"6. To maintain -- that, from the uncertainty as to whether the inequalities of human condition will be compensated for in another life -- It is the business of intelligence to rectify them in this world; and consequently, that instead of indulging in speculative worship of supposed superior beings, a generous man will devote himself to the patient service of known inferior natures, and the mitigation of harsh destiny, so that the ignorant may be enlightened and the low elevated." [G.J. Holyoake, "Organization of Freethinkers" (1852)]

 

References:

Bradlaugh Bonner, H. (ed). (1934).  Penalties Upon Opinion; or Some Record of the Laws of Heresy and Blasphemy.  London: Watts and Co., p. vi.

Bury, John. (1913). History of Freedom of Thought.  Cambridge, USA: The University Press.

Einstein, A. (1954). Ideas and Opinions, New York: Random House.

Fromm, E. (1976). To Have or To Be. NY: Harper and Row Publishers, Inc.

Goldman, E. (1996). Red Emma Speaks: An Emma Goldman Reader.  Amherst, NY: Humanity Books.

Mander, A. E. (1938) "Clearer Thinking: Logic for Everyman." Thinker's Library. 3rd Ed. London: Watts & Co..

McGee, J. E.  A History of the British Secular Movement (1948), online at http://www.skepticfiles.org/think/seculard.htm. 

Mencken, H.L. "On Liberty," The Nation Magazine, December 5, 1923.

Mill. J. Originally published in 1859, this reference is taken from Mill: The Spirit of the Age, On Libery, The Subjection of Women (1997), edited by Alan Ryan, New York: Norton and Company.

 

Newman, J. Originally published in 1852, this reference is taken from The Idea of a University (1996), London: Yale University Press.

Russell, B. (1956). Portraits From Memory and Other Essays. New York: Simon and Schuster.

Russell, B. (1957). Why I am Not a Christian. New York: Simon and Schuster.

Sumner, W. (1940). Folkways: A Study of the Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores, and Morals, New York: Ginn and Co

Critical Societies: Thoughts from the Past

Critical Thinking, the Educated Mind, and the Creation of Critical Societies…

Thoughts from the Past

Commentary by Linda Elder and Rush Cosgrove

 

The critical habit of thought, if usual in society, will pervade all its mores, because it is a way of taking up the problems of life. Men educated in it cannot be stampeded by stump orators ... They are slow to believe. They can hold things as possible or probable in all degrees, without certainty and without pain. They can wait for evidence and weigh evidence, uninfluenced by the emphasis or confidence with which assertions are made on one side or the other. They can resist appeals to their dearest prejudices and all kinds of cajolery. Education in the critical faculty is the only education of which it can be truly said that it makes good citizens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                William Graham Sumner, 1906

             Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.     Leo Tolstoy

 

A critical society is a community of people who value critical thinking and value those who practice it.  It is a society continually improving.  Its most distinguishing characteristic is its emphasis on thinking as the key to the emancipation of the mind, to the creation of just practices, to the preservation and development of the species.

Unfortunately there are no critical societies in the world.  Nor have there ever been.  The idea represents an ideal not yet achieved, a possibility not yet actualized.  There is no culture on earth where critical thought is characteristic of everyday personal and social life.

On the contrary, the world is filled with superficiality, prejudice, bias, distortions, lies, deception, manipulation, short sightedness, close-mindedness, righteousness, hypocrisy, on and on, in every culture in every country throughout the world.  These problems in thinking lead to untold negative implications - fear, anxiety, sadness, hopelessness, pain, suffering, injustices of every imaginable kind.

Yet humans have great capacity for rationality and reasonability.  The history of human accomplishments, achievements and contributions well documents this fact.  But for the most part this capacity must be developed, actively, by the mind.  It is our second, not our first, nature.

What is more natural to the mind, what comes first in terms of human tendencies, and often takes precedence, is an orientation focused on self-gratification, self-interest, self-protection.  This perspective is innate, and many would say, necessary for survival.  Still it leads to many problems and ultimately stands as a barrier to the development of fairminded critical societies.

To envision a critical society, imagine a world in which problems are routinely solved through reasoning based on openmindedness and mutual respect, rather than vested interest and power.  Imagine a world which protects maximum freedoms and liberties, a world free from hunger and homelessness, a world in which people work to understand the viewpoints of others, especially those with whom they disagree.  Imagine a world in which people are encouraged to think for themselves, rather than mindlessly conform. 

There has never before been a more important time to foster and develop critical societies.  With the dwindling of the earth’s resources, with vast declines in natural habitats, with impending extinctions of growing numbers of animals, with the melting of arctic ice, with wars and hunger and hopelessness on the part of so many, with all of the monumental problems we now face, it is vital that we turn things around and get them right.  Whether and the extent to which we do will depend directly on our ability to solve the complex problems before us, to follow out the implications of our actions, to develop and use our collective intelligence in doing so.

To fix the problems looming before us, there is one thing we must get command of – our thinking.  Everything we do is determined by some thinking we do.  Critical societies can and will emerge only to the extent that human thinking becomes a primary interest of people living in societies, only to the extent that thinking comes to be understood as a complex phenomenon routinely highlighted and discussed and critiqued in every relationship, in every family, in every business, in every organization, in every field and discipline, in every part of the culture.  In short, because the human mind is naturally riddled with problems, the creation of critical societies depends upon people within the societies taking thinking seriously, studying its problems, its tricks and stratagems, its weaknesses and strengths, its native tendencies, its rational capacities. 

Many important thinkers throughout history have contributed to the idea of the critical society through emphasis on the educated mind, freedom of thought, the cultivation of the intellect, and barriers to human development. We have pulled together some quotes from these thinkers for you here, and provided some little commentary in places.  When we weave these ideas together with similar ideas from other great thinkers, a rich tapestry emerges, a vibrant guiding concept of the critical society. We see what we are reaching for, and the traps to be avoided.

 John Stuart Mill

John Stuart Mill, an important 19th century Utilitarian, concerned to help create a critical society, feared conformism among the masses, what he saw as sheep-like uniformity which imposed narrow parochial views and arbitrary rules on those more enlightened. On Mill’s view, a critical society would necessarily entail freedom of thought and the granting of fundamental human rights. In speaking of human freedom, in his classic essay entitled On Liberty, Mill says:

[The appropriate region of human liberty] comprises, first, the inward domain of consciousness; demanding liberty of conscience in the most comprehensive sense; liberty of thought and feeling; absolute freedom of opinion and sentiment on all subjects, practical or speculative, scientific, moral, or theological. The liberty of expressing and publishing opinions…is practically inseparable from it. Second, the principle requires liberty of tastes and pursuits; of framing the plan of our life to suit our own character; of doing as we like, subject to such consequences as may follow; without impediment from our fellow-creatures, so long as what we do does not harm them, even though they should think our conduct foolish, perverse, or wrong…No society in which these liberties are not, on the whole respected, is free, whatever may be its form of government; and none is completely free in which they do not exist absolute and unqualified. The only freedom which deserves the name, is that of pursuing our own good in our own way, so long as we do not attempt to deprive others of theirs, or impede their efforts to obtain it (p. 50). 

There is also in the world at large an increasing inclination to stretch unduly the powers of society over the individual, both by the forces of opinion and even by that of legislation; and as the tendency of all the changes taking place in the world is to strengthen society, and diminish the power of the individual, this encroachment is not only of the evils which tend spontaneously to disappear, but, on the contrary to grow more and more formidable. The disposition of mankind, whether as rulers or as fellow-citizens, to impose their own opinions and inclinations as a rule of conduct on others, is so energetically supported by some of the best and by some of the worst feelings incident to human nature, that it is hardly ever kept under restraint by anyone but want of power; and as the power is not declining, but growing, unless a strong barrier of moral conviction can be raised against the mischief, we must expect, in the present circumstances of the world, to see it increase (pp. 51-52)

If all mankind minus one were of one opinion, and only one person were of the contrary opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person, than he, if he had the power, would be justified in silencing mankind…the peculiar evil of silencing the expression of an opinion is, that it is robbing the human race; posterity as well as the existing generation; those who dissent from the opinion, still more than those who hold it. If the opinion is right, they are deprived of the opportunity of exchanging error for truth; if wrong, they lose, what is almost as great a benefit, the clearer perception and livelier impression of truth, produced by its collision with error (p. 53).

We can never be sure that the opinion we are endeavoring to stifle is a false opinion; and if we were sure, stifling it would be an evil still. First: the opinion which it is attempted to suppress by authority may possibly be true. Those who desire to suppress it, of course, deny its truth; but they are not infallible. They have no authority to decide the question for all mankind, and exclude every other person from the means of judging. To refuse a hearing to an opinion, because they are sure it is false, is assuming that their certainty is the same thing as absolute certainty. All silencing of discussion is an assumption of infallibility…on any matter not self-evident, there are ninety-nine persons incapable of judging of it for one who is capable; and the capacity of the hundredth person is only comparative; for the majority of the eminent men of every past generation held many opinions now known to be erroneous, and did or approved numerous things which no one will now justify.  (p. 54-56).

 

John Henry Newman

To create a critical society, we must foster educated minds. In 1851, John Henry Newman wrote his famous set of lectures, Discourses on the Scope and Nature of University Education, which in 1852 became The Idea of a University. Consider his conception of the educated person, found in these lectures:

 

Truth, of whatever kind, is the proper object of the intellect; its cultivation then lies in fitting it to apprehend and contemplate truth... the intellect in its present state, ...does not discern truth intuitively, or as a whole. We know, not by a direct and simple vision, not at a glance, but, as it were, by piecemeal and accumulation, by a mental process, by going round an object, by the comparison, the combination, the mutual correction, the continual adaptation, of many partial notions, by the employment, concentration, and joint action of many faculties and exercises of mind. Such a union and concert of the intellectual powers, such an enlargement and development, such a comprehensiveness, is necessarily a matter of training. And again, such a training is a matter of rule; it is not mere application, however exemplary, which introduces the mind to truth, nor the reading of many books, nor the getting up of many subjects, nor the witnessing many experiments, nor attending many lectures. All this is short of enough; a man may have done it all, yet be lingering in the vestibule of knowledge: he may not realize what his mouth utters; he may not see with his mental eye what confronts him; he may have no grasp of things as they are; or at least he may have no power at all of advancing one step forward of himself, in consequence of what he has already acquired, no power of discriminating between truth and falsehood, of sifting out the grains of truth from the mass, of arranging things according to the their real value. Such a power is an acquired faculty of judgment, of clearsightedness, of sagacity, of wisdom, ...and of intellectual self-possession and repose - qualities which do not come of mere acquirement. The eye of the mind, of which the object is truth, is the work of discipline and habit (p. 109).

I will tell you, Gentlemen, what has been the practical error of the last twenty years – not to load the memory of the student with a mass of undigested knowledge, but to force upon him so much that he has rejected all. It has been the error of distracting and enfeebling the mind by an unmeaning profusion of subjects; of implying that a smattering in a dozen branches of study is not shallowness, which it really is, but enlargement, which it is not; of considering an acquaintance with the learned names of things and persons, and the possession of the clever duodecimos, and attendance on eloquent lecturers, and membership with scientific institutions, and the sight of the experiments of a platform and the specimens of a museum, that all this was not dissipation of mind, but progress. All things now are to be learned at once, not first one thing and then the other, not one well, but many badly. Learning is to be without exertion, without attention, without toil; without grounding, without advance, without finishing. There is to be nothing individual in it; and this, forsooth, is the wonder of the age. What the steam engine does with matter, the printing press is to do with the mind; it is to act mechanically, and the population is to be passively, almost unconsciously enlightened (p. 103).

I protest to you, Gentlemen, that if I had to choose between a so-called University, which dispensed with residence and tutorial superintendence, and gave its degrees to any person who passed an examination in a wide range of subjects, and a University which had no professors or examinations at all, but merely brought a number of young men together for three or four years, and then sent them away as the University of Oxford is said to have done some sixty years since, if I were asked which of these two methods was the better discipline of the intellect…if I must determine which of the two courses was the more successful in training, moulding, enlarging the mind, which sent out men the more fitted for their secular duties, which produced better public men, men of the world, men whose names would descend to posterity, I have no hesitation in giving the preference to that University which did nothing, over that which exacted of its members an acquaintance with every science under the sun. (p. 105).

All I say is, call things by their right names, and do not confuse together ideas which are essentially different. A thorough knowledge of one science and a superficial acquaintance with many, are not the same thing; a smattering of a hundred things or a memory for detail, is not a philosophical or comprehensive view. Recreations are not education; accomplishments are not education. Do not say, the people must be educated, when, after all, you only mean, amused, refreshed, soothed, put into good spirits and good humour, or kept from vicious excesses. I do not say that such amusements, such occupations of mind, are not a great gain; but they are not education. You may as well call drawing and fencing education, as a general knowledge of botany or conchology.

Stuffing birds or playing stringed instruments is an elegant pastime, and a resource to the idle, but it is not education; it does not form or cultivate the intellect (p. 104).

Education is a high word; it is the preparation for knowledge, and it is the imparting of knowledge in proportion to that preparation. We require intellectual eyes to know withal, as bodily eyes for sight. We need both objects and organs intellectual; we cannot gain them without setting about it; we cannot gain them in our sleep, or by hap-hazard (p. 104).

...the intellect, which has been disciplined to the perfection of its powers, which knows, and thinks while it knows, which has learned to leaven the dense mass of facts and events with the elastic force of reason, such an intellect cannot be partial, cannot be exclusive, cannot be impetuous, cannot be at a loss, cannot but be patient, collected and majestically calm, because it discerns the end in every beginning, the origin in every end, the law in every interruption, the limit in each delay; because it ever knows where it stands, and how its path lies from one point to another (p. 100).     

It is education which gives a man a clear conscious view of his own opinions and judgments, a truth in developing them, an eloquence in expressing them, and a force in urging them.  It teaches him to see things as they are, to go right to the point, to disentangle a skein of thought, to detect what is sophistical, and to discard what is irrelevant.  It prepares him to fill any post with credit, and to master any subject with facility. It shows him how to accommodate himself to others, how to throw himself into their state of mind, how to bring before them his own, how to influence them, how to come to an understanding with them, how to bear with them.. ...he knows when to speak and when to be silent; he is able to converse, he is able to listen; he can ask a question pertinently, and gain a lesson seasonably, when he has nothing to impart himself (p. 126).                   

 

William Graham Sumner

In 1906, Sumner wrote his seminal book, Folkways, in which he detailed the arbitrary nature of social rules, customs, taboos and morays. In it, he envisioned the critical society:

The critical habit of thought, if usual in society, will pervade all its mores, because it is a way of taking up the problems of life. Men educated in it cannot be stampeded by stump orators ... They are slow to believe. They can hold things as possible or probable in all degrees, without certainty and without pain. They can wait for evidence and weigh evidence, uninfluenced by the emphasis or confidence with which assertions are made on one side or the other. They can resist appeals to their dearest prejudices and all kinds of cajolery. Education in the critical faculty is the only education of which it can be truly said that it makes good citizens.

 

[Critical thinking is] . . . the examination and test of propositions of any kind which are offered for acceptance, in order to find out whether they correspond to reality or not. The critical faculty is a product of education and training. It is a mental habit and power. It is a prime condition of human welfare that men and women should be trained in it. It is our only guarantee against delusion, deception, superstition, and misapprehension of ourselves and our earthly circumstances (pp. 632, 633).

                                                            William Graham Sumner, Folkways, 1906

 

Albert Einstein
In the book, Ideas and Opinions (1954), Einstein points to the problem of teaching to specialties rather than generalizable knowledge and critical thinking.

I want to oppose the idea that the school has to teach directly that special knowledge and those accomplishments, which one has to use later directly in life The demands of life are much too manifold to let such as specialized training in school appear possible. ..The school should always have as its aim that the young man leave it as a harmonious personality, not as a specialist…The development of general ability for independent thinking and judgment should always be placed foremost, not the acquisition of special knowledge. It a person masters the fundamentals of his subject and has learned to think and work independently, he will surely find his way and besides will better be able to adapt himself to progress and changes than the person whose training principally consists in the acquiring of detailed knowledge (p. 62).

It is not enough to teach a man a speciality. Through it he may become a kind of useful machine but not a harmoniously developed personality. It is essential that the student acquire an understanding of and a lively feeling for values. He must acquire a vivid sense of the beautiful and of the morally good. Otherwise he – with his specialized knowledge – more closely resembles a well trained dog than a harmoniously developed person. He must learn to understand the motives of human beings, their illusions, and their sufferings in order to acquire a proper relationship to the individual fellow-men and to the community…Overemphasis on the competitive system and premature specialization on the ground of immediate usefulness kill the spirit on which all cultural life depends, specialized knowledge included. It is also vital to a valuable education that independent critical thinking be developed in the young human being, a development that is greatly jeopardized by overburdening him with too much and with too varied subjects. Overburdening necessarily leads to superficiality (pp. 66-67).

It is not the fruits of scientific research that elevate a man and enrich his nature, but the urge to understand, the intellectual work creative or receptive (p. 12).

In the following passage, Einstein illuminates the importance of intellectual autonomy to the creation of critical societies:

Only the individual can think, and thereby create new values for society, nay, even set up new moral standards to which the life of the community conforms. Without creative personalities able to think and judge independently, the upward development of society is as unthinkable as the development of the community…In politics not only are leaders lacking, but the independence of spirit and the sense of justice of the citizen have to a great extent declined…In two weeks the sheeplike masses of any country can be worked up by the newspapers into such a state of excited fury that men are prepared to put on uniforms and kill and be killed…the present manifestations of decadence are explained by the fact that economic and technologic developments have highly intensified the struggle for existence, greatly to the detriment of the free development of the individual (p. 15).

In an open letter to the Society for Social Responsibility in Science, Einstein emphasizes the importance of individual responsibility in living an ethical life:

The problem of how man should act if his government prescribes actions or society expects an attitude which his own conscience considers wrong is indeed an old one. It is easy to say that the individual cannot be held responsible for acts carried out under irresistible compulsion, because the individual is fully dependent upon the society in which he is living and therefore must accept its rules. But the very formulation of this idea makes it obvious to what extent such a concept contradicts our sense of justice. External compulsion can, to a certain extent, reduce but never cancel the responsibility of the individual. In the Nuremberg trials this idea was considered to be self-evident. Whatever is morally important in our institutions, laws, and mores, can be traced back to interpretation of the sense of justice of countless individuals. Institutions are in a moral sense impotent unless they are supported by the sense of responsibility of living individuals. An effort to arouse and strengthen this sense of responsibility of the individual is an important service to mankind. In our times scientists and engineers carry particular moral responsibility, because the development of military means of mass destruction is within their sphere of activity (p. 27).

With regard to social conformity, Einstein says:

…there is such a thing as a spirit of the times, an attitude of mind characteristic of a particular generation, which is passed on from individual to individual and gives its distinctive mark to a society. Each of us has to do his little bit toward transforming this spirit of the times…Let every man judge by himself, by what he has himself read, not by what others tell him (pp. 29-30).

 

Bertrand Russell

In the following passages, Bertrand Russell, one of the most influential 20th century philosophers, emphasizes the importance of open and free inquiry. He stresses the critical need to create education systems that foster fairminded pursuit of knowledge and warns of the dangers inherent in dogmatic ideologies.

The conviction that it is important to believe this or that, even if a free inquiry would not support the belief, is one which is common to almost all religions and which inspires all systems of state education...A habit of basing convictions upon evidence, and of giving to them only that degree of certainty which the evidence warrants, would, if it became general, cure most of the ills from which the world is suffering. But at present, in most countries, education aims at preventing the growth of such a habit, and men who refuse to profess belief in some system of unfounded dogmas are not considered suitable as teachers of the young…

The world that I should wish to see would be one freed from the virulence of group hostilities and capable of realizing that happiness for all is to be derived rather from cooperation than from strife. I should wish to see a world in which education aimed at mental freedom rather than at imprisoning the minds of the young in a rigid armor of dogma calculated to protect them through life against the shafts of impartial evidence. The world needs open hearts and open minds, and it is not through rigid systems, whether old or new, that these can be derived (Russell, 1957, pp. vi-vii). 

The conception of Sin which is bound up with Christian ethics is one that does an extraordinary amount of harm, since it affords people an outlet for their sadism which they believe to be legitimate, and even noble. It is not only in regard to sexual behavior but also in regard to knowledge on sex subjects that the attitude of Christians is dangerous to human welfare. Every person who has taken the trouble to study the question in an unbiased spirit knows that the artificial ignorance on sex subjects which orthodox Christians attempt to enforce upon the young is extremely dangerous to mental and physical health, and causes in those who pick up their knowledge by the way of “improper” talk, as most children do, an attitude that sex is in itself indecent and ridiculous. I do not think there can be any defense for the view that knowledge is ever undesirable. I should not put barriers in the way of the acquisition of knowledge by anybody at any age. A person is much less likely to act wisely when he is ignorant than when he is instructed, and it is ridiculous to give young people a sense of sin because they have a natural curiosity about an important matter…There is no rational ground of any sort or kind for keeping a child ignorant of anything that he may wish to know, whether on sex or any other matter. And we shall never get a sane population until this fact is recognized in early education, which is impossible so long as the churches are able to control educational politics (Russell, 1957, pp. 27- 29).

In his book, Portraits from Memory, "Reflections on My Eightieth Birthday," Russell (1956) comments on the long term nature of change and the importance of moving ever closer toward the creation of critical societies:

...beneath all this load of failure I am still conscious of something that I feel to be victory.  I may have conceived theoretical truth wrongly, but I was not wrong in thinking that there is such a thing, and that it deserves our allegiance.  I may have thought the road to a world of free and happy human beings shorter than it is proving to be, but I was not wrong in thinking that such a world is possible, and that it is worth while to live with a view to bringing it nearer.  I have lived in the pursuit of a vision, both personal and social.  Personal: to care for what is noble, for what is beautiful, for what is gentle; to allow moments of insight to give wisdom at more mundane times.  Social: to see in imagination the society that is to be created, where individuals grow freely, and where hate and greed and envy die because there is nothing to nourish them.  These things I believe, and the world, for all its horrors, has left me unshaken.

 

Emma Goldman
Emma Goldman, an important early 20th century activist in the US, argued for, among other things, the right to free speech, the right of women to obtain and use birth control, and the rights of the worker to better conditions and a more fair economic system.  She was arrested so often that "she never spoke in public without taking along a book to read in jail (Goldman, p. 3)."  In the following passage, she comments on oppressive government, mindless conformity, stratification within society, and sham democracy (as barriers to critical societies):

I have often been asked why I maintained such a noncompromising antagonism to government and in what way I have found myself oppressed by it. In my opinion every individual is hampered by it. It exacts taxes from production. It creates tariffs, which prevent free exchange. It stands ever for the status quo and traditional conduct and belief. It comes into private lives and into most intimate personal relations, enabling the superstitious, puritanical, and distorted ones to impose their ignorant prejudice and moral servitudes upon the sensitive, the imaginative, and the free spirits. Government does this by its divorce laws, its moral censorships, and by a thousand petty persecutions of those who are too honest to wear the moral mask of respectability.  In addition, government protects the strong at the expense of the weak, provides courts and laws which the rich may scorn and the poor must obey. It enables the predatory rich to make wars to provide foreign markets for the favored ones, with prosperity for the rulers and wholesale death for the ruled. However, it is not only government in the sense of the state which is destructive of every individual value and quality. It is the whole complex of authority and institutional domination which strangles life. It is the superstition, myth, pretense, evasions, and subservience which support authority and institutional domination. It is the reverence for these institutions instilled in the school, the Church, and the home in order that man may believe and obey without protest. Such a process of devitalizing and distorting personalities of the individual and of whole communities may have been a part of historical evolution; but it should be strenuously combated by every honest and independent mind in an age which has any pretense to enlightenment (pp. 434-435).

It has often been suggested to me that the Constitution of the United States is a sufficient safeguard for the freedom of its citizens. It is obvious that even the freedom it pretends to guarantee is very limited. I have not been impressed with the adequacy of the safeguard. The nations of the world, with centuries of international law behind them, have never hesitated to engage in mass destruction when solemnly pledged to keep the peace; and the legal documents in America have not prevented the United States from doing the same. Those in authority have and always will abuse their power. And the instances when they do not do so are as rare as roses growing on icebergs. Far from the Constitution playing any liberating part in the lives of the American people, it has robbed them of the capacity to rely on their own resources or do their own thinking. Americans are so easily hoodwinked by the sanctity of law and authority. In fact, the pattern of life has become standardized, routinized, and mechanized like canned food and Sunday sermons.  The hundred-percenter easily swallows syndicated information and factory made ideas and beliefs.  He thrives on the wisdom given him over the radio and cheap magazines by corporations whose philanthropic aim is selling America out.  He accepts the standards of conduct and art in the same breath with the advertising of chewing gum, toothpaste, and shoe polish (p. 435). 

 

A.E. Mander

In 1936, A.E. Mander wrote a book entitled, Clearer Thinking, in which he stressed the importance of conceptualizing the development of thinking as requiring training and discipline, as entailing skills that must be practiced and learned over time and through commitment. He says:

Thinking is skilled work. It is not true that we are naturally endowed with the ability to think clearly and logically – without learning how, or without practicing. It is ridiculous to suppose that any less skill is required for thinking than for carpentering, or for playing tennis, golf, or bridge, or for playing some musical instrument. People with untrained minds should no more expect to think clearly and logically than those people who have never learnt and never practiced can expect to find themselves good carpenters, golfers, bridge-players, or pianists. Yet our world is full of people who apparently do suppose that thinking is entirely unskilled work; that thinking clearly and accurately is so easy and so “natural” that “anybody can think;” and that any person’s thinking is quite as reliable as any other person’s. This accounts for the fact that, as a people, we are so much less efficient in this respect than we are in our sports. For nobody assumes that any game is so easy that we are all first-class players “naturally,” without having to learn how to play or without practice (p. vii).

 

Erich Fromm

In 1976, Erich Fromm, wrote a book entitled To Have or To Be, in which he illuminated the problem of seeking meaning and happiness through material possessions and control over nature, through harnessing resources for human benefit. He says:

The Great Promise of Unlimited Progress – the promise of domination of nature, of material abundance, of the greatest happiness for the greatest number, and of unimpeded personal freedom – has sustained the hopes and faith of the generations since the beginning of the industrial age…With industrial progress…we could feel that we were on our way to unlimited production, and hence, unlimited consumption…that science made us omniscient. We were on our way to becoming gods, supreme beings who could create a second world, using the natural world only as building locks for our new creation…the industrial age has failed to fulfill its Great Promise, and ever growing numbers of people are becoming aware that:

 • <!--[if !supportLists]-->unrestricted satisfaction of all desires is not conducive to well-being, nor is it the way to happiness or even to maximum pleasure.
 • <!--[if !supportLists]-->The dream of being independent masters of our lives ended when we began awakening to the fact that we have all become clogs in the bureaucratic machine, with our thoughts, feelings, and tastes manipulated by government and industry and the mass communications they control.
 • <!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->Economic progress has remained restricted to the rich nations, and the gap between rich and poor nations has ever widened.

<!--[if !supportLists]-->

 • Technical progress itself has created ecological dangers and the dangers of nuclear war, either or both of which may put an end to all civilization and possibly all life (p. 2).

[One premise] of the industrial age, that the pursuit of individual egoism leads to harmony and peace, growth in everyone’s welfare, is…erroneous…To be an egoist refers not only to my behavior but to my character. It means: that I want everything for myself; that possessing, not sharing, gives me pleasure; that I must become greedy because if my aim is having, I am more the more I have; that I must feel antagonistic toward all others; my customers whom I want to deceive, my competitors whom I want to destroy, my workers whom I want to exploit. I can never be satisfied, because there is no end to my wishes; I must be envious of those who have more and afraid of those who have less. But I have to repress all these feelings in order to represent myself (to others a well as to myself). As the smiling, rational, sincere, kind human being everybody pretends to be (p. 6).

 

 

H.L. Mencken

In the early 20th century, H.L Menken, one of the most distinguished journalist in United States history, argues for the importance of allowing maximum individual freedoms:

I  believe in liberty. And when I say liberty, I mean the thing in its widest imaginable sense — liberty up to the extreme limits of the feasible and tolerable.  I am against forbidding anybody to do anything, or say anything, or think anything so long as it is at all possible to imagine a habitable world in which he would be free to do, say, and think it. The burden of proof, as I see it, is always upon the policeman, which is to say, upon the lawmaker, the theologian, the right-thinker. He must prove his case doubly, triply, quadruply, and then he must start all over and prove it again. The eye through which I view him is watery and jaundiced. I do not pretend to be “just” to him — any more than a Christian pretends to be just to the devil. He is the enemy of everything I admire and respect in this world — of everything that makes it various and amusing and charming. He impedes every honest search for the truth. He stands against every sort of good-will and common decency. His ideal is that of an animal trainer, an archbishop, a major general in the army. I am against him until the last galoot’s ashore (pp. 193–194).John Bury

In 1913, John Bury, Regius Professor of Modern History at Cambridge University, in a book entitled A History of Freedom of Thought, briefly outlines some of the important forces operating both for and against freedom of thought since early Greek and Roman times.  Bury sees freedom of thought as intimately connected with freedom to speak one's thoughts without fear.

It is a common saying that thought is free. A man can never be hindered from thinking whatever he chooses so long as he conceals what he thinks. The working of his mind is limited only by the bounds of his experience and the power of his imagination. But this natural liberty of private thinking is of little value. It is unsatisfactory and even painful to the thinker himself, if he is not permitted to communicate his thoughts to others, and it is obviously of no value to his neighbours. Moreover it is extremely difficult to hide thoughts that have any power over the mind. If a man’s thinking leads him to call in question ideas and customs which regulate the behaviour of those about him, to reject beliefs which they hold, to see better ways of life than those they follow, it is almost impossible for him, if he is convinced of the truth of his own reasoning, not to betray by silence, chance words, or general attitude that he is different from them and does not share their opinions. Some have preferred, like Socrates, some would prefer to-day, to face death rather than conceal their thoughts. Thus freedom of thought, in any valuable sense, includes freedom of speech.

It has taken centuries to persuade the most enlightened peoples that liberty to publish one’s opinions and to discuss all questions is a good and not a bad thing. Human societies (there are some brilliant exceptions) have been generally opposed to freedom of thought, or, in other words, to new ideas, and it is easy to see why (pp.7-8)

Bury also sees people as intellectually indolent, narrowminded and especially averse to ideas that threaten the status quo and established ways of thinking.

The average brain is naturally lazy and tends to take the line of least resistance. The mental world of the ordinary man consists of beliefs which he has accepted without questioning and to which he is firmly attached; he is instinctively hostile to anything which would upset the established order of this familiar world. A new idea, inconsistent with some of the beliefs which he holds, means the necessity of rearranging his mind; and this process is laborious, requiring a painful expenditure of brain-energy. To him and his fellows, who form the vast majority, new ideas, and opinions which cast doubt on established beliefs and institutions, seem evil because they are disagreeable (p. 8).

....novel opinions are felt to be dangerous as well as annoying, and any one who asks inconvenient questions about the why and the wherefore of accepted principles is considered a pestilent person (p. 9).

The psychological motives which produce a conservative spirit hostile to new ideas are reinforced by the active opposition of certain powerful sections of the community, such as a class, a caste, or a priesthood, whose interests are bound up with the maintenance of the established order and the ideas on which it rests (p. 10).

A long time was needed to arrive at the conclusion that coercion of opinion is a mistake, and only a part of the world is yet convinced. That conclusion, so far as I can judge, is the most important ever reached by men (p. 14).

 

Charles Bradlaugh
Charles Bradlaugh (1833-1891) was an important political activist of the 19th century. He founded the National Secular Society in 1866.  As a member of Parliament in England, and believing strongly in the separation of church and state, he refused to take the required religious Oath of Allegiance.  Instead he attempted to take his seat by only "affirming" the oath.  He was briefly imprisoned for doing so.  His seat fell vacant and a by-election was declared. Bradlaugh was re-elected by Northampton four times in succession as the dispute continued. Supporting Bradlaugh were William Gladston, George Bernard Shaw and John Stuart Mill, as well as hundreds of thousands of people who signed a public petition. Opposing his right to sit were the Conservative Party, the Archbishop of Canterbury, and other leading figures in the Church of England and the Roman Catholic Church.  He argued for the importance of freedom of speech:

Laws to punish differences of opinion are as useless as they are monstrous.  Differences of opinion on politics are denounced and punished as seditious, on religions topics as blasphemous, and on social questions as immoral and obscene.  Yet the sedition, blasphemy, and immorality punished in one age are often found to be the accepted, and sometimes admired, political, religious, and social teaching of a mored educated period.  Heresies are the evidence of some attempt on the part of men to find opinions for themselves.

 

G. J. Holyoake
In the mid 19th century, a secularist movement was underway in Britain, largely influenced and guided by G. J. Holyoake and Charles Bradlaugh. This movement owed much of its root conception of morality to Utilitarianism, "thanks largely to the efforts of James Mill and others, notably John Stuart Mill, the Benthamite doctrine that all behavior is moral which is conducive to "the greatest happiness of the greatest number (McGEE, 1948)"
According to McGee,

A set or doctrines for the early Secularists was proclaimed by Holyoake,  when he announced the formation of the "Central Secular Society and urged the founding of a network of local Secular bodies in affiliation with it. Inasmuch as it was in response to this utterance, and the announcement and invitation accompanying it, that bodies calling themselves "Secular" societies sprang into existence, the statement may be accepted as an expression of the views held by the early Secularists. The "Principle" of the society is defined as "the recognition of the 'Secular' sphere as the province of man," and its "Aims" are said to be:


"1. To explain that science is the sole Providence of Man -- a truth which is calculated to enable a man to become master of his own Fate, and protects him from dependencies that allure him
from his duty, unnerve his arm in difficulty, and betray him in danger.

"2. To establish the proposition that Morals are independent of Christianity; in other words, to show that wherever there is a moral end proposed, there is a secular path to it.

"3. To encourage men to trust Reason throughout, and to trust nothing that Reason does not establish -- to examine all things hopeful, respect all things probable, but rely upon
nothing without precaution which does not come within the range of science and experience.

"4. To teach men that the universal fair and open discussion of opinion is the highest guarantee of public truth -- that only that theory which is submitted to that ordeal is to be regarded,
since only that which endures it can be trusted.
"5, To claim for every man the fullest liberty of thought and action compatible with the possession of like liberty by every other person.

"6. To maintain -- that, from the uncertainty as to whether the inequalities of human condition will be compensated for in another life -- It is the business of intelligence to rectify them in this world; and consequently, that instead of indulging in speculative worship of supposed superior beings, a generous man will devote himself to the patient service of known inferior natures, and the mitigation of harsh destiny, so that the ignorant may be enlightened and the low elevated." [G.J. Holyoake, "Organization of Freethinkers" (1852)]

 

References:

Bradlaugh Bonner, H. (ed). (1934).  Penalties Upon Opinion; or Some Record of the Laws of Heresy and Blasphemy.  London: Watts and Co., p. vi.

Bury, John. (1913). History of Freedom of Thought.  Cambridge, USA: The University Press.

Einstein, A. (1954). Ideas and Opinions, New York: Random House.

Fromm, E. (1976). To Have or To Be. NY: Harper and Row Publishers, Inc.

Goldman, E. (1996). Red Emma Speaks: An Emma Goldman Reader.  Amherst, NY: Humanity Books.

Mander, A. E. (1938) "Clearer Thinking: Logic for Everyman." Thinker's Library. 3rd Ed. London: Watts & Co..

McGee, J. E.  A History of the British Secular Movement (1948), online at http://www.skepticfiles.org/think/seculard.htm. 

Mencken, H.L. "On Liberty," The Nation Magazine, December 5, 1923.

Mill. J. Originally published in 1859, this reference is taken from Mill: The Spirit of the Age, On Libery, The Subjection of Women (1997), edited by Alan Ryan, New York: Norton and Company.

 

Newman, J. Originally published in 1852, this reference is taken from The Idea of a University (1996), London: Yale University Press.

Russell, B. (1956). Portraits From Memory and Other Essays. New York: Simon and Schuster.

Russell, B. (1957). Why I am Not a Christian. New York: Simon and Schuster.

Sumner, W. (1940). Folkways: A Study of the Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores, and Morals, New York: Ginn and Co.

Research in Critical Thinking


The Center conducts advanced research and disseminates information on critical thinking.

Each year it sponsors an annual International Conference on Critical Thinking and Educational Reform. It has worked with the College Board, the National Education Association, the U.S. Department of Education, as well as numerous colleges, universities, and school districts to facilitate the implementation of critical thinking instruction focused on intellectual standards.

The following three studies demonstrate:

1. the fact that, as a rule, critical thinking is not presently being effectively taught at the high school, college and university level, and yet

2. it is possible to do so.

To assess students' understanding of critical thinking, we recommend use of the International Critical Thinking Test as well as the Critical Thinking Interview Profile for College Students. To assess faculty understanding of critical thinking and its importance to instruction, we recommend the Critical Thinking Interview Profile For Teachers and Faculty. By registering as a member of the community, you will have access to streaming video, which includes a sample student interview with Dr. Richard Paul and Rush Cosgrove.RESEARCH TITLES


Effect of a Model for Critical Thinking on Student Achievement in Primary Source Document Analysis
and Interpretation, Argumentative Reasoning, Critical Thinking Dispositions and History Content
in a Community College History Course

Dr. John Crook, West Side High School Principal