ساعت ٥:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱٢   کلمات کلیدی:

4. پروتکل تزریق آمیودارون:

•شکل موجود آمیودارون در بخش به صورت آمپول های 150 mg  در 3 سی سی است.
•پروتکل تزریق به شکل زیر است:
•* دوز فوری اول یک امپول 150 میلی گرمی را با 50 سی سی سرم قندی 5% رقیق می کنیم و طی 30 دقیقه تزریق می کنیم.
•*دوز یک میلی گرم: دوز دوم 360 میلی گرم(تقریبا 7 سی سی/ یعنی دو آمپول کامل و یک سی سی از آمپول سوم) را در 100 سی سی سرم رقیق می کنیم و طی 6 ساعت (60 میلی گرم در ساعت) تزریق می کنیم.
•بدیهی است برای  تبدیل  سی سی به قطره میکرودراپ باید عدد  0.28 را در 60 ضرب کنیم:
•* دور 0.5 میلی گرم: دوز سوم 540 میلی گرم(سه آمپول کامل بعلاوه حدود 2 سی سی از آمپول چهارم) در طی 18 ساعت باید تزریق شود.
•در صورت محاسبه به روش اخیر اگر 540 میلی گرم دارو در 100 سی سی رقیق شده باشد، برای انفوزیون در طی 18 ساعت باید 30 میلی گرم در ساعت یا 0.5 میلی گرم در دقیقه تزریق شود. که بر حسب قطره میکرو دراپ به عدد  11 قطره در دقیقه خواهیم رسید.
•نکته: در صورتی که بخواهیم با پمپ سرنگ تزریق را انجام بدهیم معمولا سرنگ 50 سی سی را استفاده می کنیم. در این صورت سرعت انفوزیون بر حسب سی سی در ساعت خواهد بود.
•دوز یک میلی گرم در دقیقه ( با سرعت  8.3 cc/h)، دوز نیم  میلی گرم در دقیقه ( با سرعت    2.8 cc/h)،

 


 
ساعت ٥:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱٢   کلمات کلیدی:

1.      پروتکل تزریق GIK:

 

نسبت گلوکز(G)، انسولین(I)، پتاسیم(K) در محلول GIK

حجم سرمقندی 5%

حجم سرم باقیمانده

تعداد ویال گلوکز 50%

تعداد واحد انسولین کریستال

تعداد سی سی کلرید پتاسیم

تعداد قطره ماکروست برای اتمام محلول در 6 ساعت

500 cc

200 cc

6 vial

25 u

20 cc

20 gtt

1000 cc

400 cc

12 vial

50 u

40 cc

40 gtt

 


 
ساعت ٥:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱٢   کلمات کلیدی:

1.      پروتکل تجویز رتپلاز:

پس از گرفتن شرح حال کامل از نظر اندیکاسیون  و کنتراتدیکاسیونهای تزریق ترومبولیتیک حداقل دو راه وریدی جداگانه از بیمار گرفته می شود.

 

آسپرین و کلوپیدگرول طبق دستور پزشک معالج قبل از رتپلاز( یا آلتپلاز) داده می شود.

یک دوز  5000 واحدی(یک امپول) هپارین بصورت بلوس داده می شود.

انفوزیون هپارین 1000 واحد درساعت شروع می شود و طی 24 ساعت با کنترل علایم خونریزی ادامه می یابد.

از راه وریدی دوم، دوز اولیه رتپلاز(18 میلی گرم) طی 2-1 دقیقه تزریق می شود و پس از نیم ساعت دوز دوم تکرار می شود.

* دقت شود که دارو در موقع لزوم حل شود و از هم زدن ویال خود داری شود.


 
ساعت ٤:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱٢   کلمات کلیدی:

پروتکل های معروف دارویی در بخش سی سی یو(بر اساس روتین بیمارستان است):


 
ساعت ٤:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱٢   کلمات کلیدی:

چند مثال مفید بالینی:

مثال 1- دز تجویز شده برای بیمار 0.5g منیزیم سولفات(MgSo4) است. شکل 50% دارو در دسترس است، چند سی سی از محلول حاوی 1g منیزیم سولفات است؟    

      

100ml

50 g

?

0.5

                                                                                                            ? ₌ 1ml    

در صورت تشابه واحدهای دارویی، از فرمول زیر برای محاسبه مقدار حجم مورد نیاز استفاده می کنیم:

                         مقدار داروی موجود در آمپول/ حجم محلول موجود در آمپول*دز =حجم مورد نیاز

 

مثال 2- برای بیمار 250 mg آمیودارون تجویز شده است، استوک موجود

 mg150 /3 ml آمیودارون می باشد، چه حجمی از دارو باید تزریق گردد؟

X = 250*3/150          x = 5ml

برای تعیین میزان داروی تجویزی از درصد موجود از فرمول ذیل استفاده می شود:

حجم درخواستی *غلظت درخواستی =  حجم برداشته شده * غلظت موجود

 

مثال 3 -  اگر 5ml  سدیم بیکربنات 7.5% مورد نیاز باشد. اما موجودی داروخانه سدیم بیکربنات 8.4% باشد :

8.4 * حجم برداشته شده = 7.5 * 5       حجم برداشته شده = 4.5 ml

4.5 ml از سدیم بیکربنات 8.4% برداشته و با آب مقطر قابل تزریق به حجم 5ml  میرسانیم.

مثال4- اگر 10mcg/min/kg دوپامین برای بیمار 60 کیلوگرمی تجویز شده باشد، باتوجه به اینکه یک آمپول 200mg دوپامین در 100 سی سی میکروست حل شود، تعداد قطرات چند است؟

- جواب: 18 قطره در دقیقه

سوال بالینی : چگونه سرم قندی نمکی را در بخش با استفاده از سرم نرمال سالین می توانید تهیه کنید؟


 
ساعت ٤:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱٢   کلمات کلیدی:

تهیه محلول با درصد مشخص از دو ترکیب دیگر با حجم نا مشخص

برای مثال به 100ml  الکل 70% نیازمندیم در حالیکه الکل به دو شکل 90% و 60% موجود میباشد:

 

 

 

اگر 10ml  از الکل 90 برداشته و با 20ml  الکل 60 مخلوط کنیم 30ml  الکل 70 خواهیم داشت و به همین نسبت 1:2 برای داشتن 100 ml  الکل 70 ، 33.5 ml الکل 90 را با 66.5 ml الکل 60 مخلوط میکنیم.


 
ساعت ٤:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱٢   کلمات کلیدی:

جدول زیر روابط بین تعداد لیتر در دقیقه و Fio2 را نشان می دهد.

Fio2 40%

ماسک اکسیژن

Lit/min ۵-۶

Fio2 50%

ماسک اکسیژن

Lit/min ۶-۷

Fio2 60%

ماسک اکسیژن

Lit/min ۷-۸


          

Fio2 24%

کاتتر یا سوند بینی

 Lit/min1

Fio2 28%

کاتتر یا سوند بینی

 Lit/min2 

Fio2 32%

کاتتر یا سوند بینی

 Lit/min3

Fio2 36%

کاتتر یا سوند بینی

 Lit/min4

Fio2 40%

کاتتر یا سوند بینی

 Lit/min5

Fio2 44%

کاتتر یا سوند بینی

 Lit/min6

Fio2

ماسک به همراه کیسه

Lit/min 6

Fio2

ماسک به همراه کیسه

Lit/min 7

Fio2

ماسک به همراه کیسه

Lit/min 7

Fio2

ماسک به همراه کیسه

Lit/min 8

Fio2

ماسک به همراه کیسه

Lit/min 9

Fio2

ماسک به همراه کیسه

Lit/min 10


 


 
ساعت ٤:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱٢   کلمات کلیدی:

 انفوزیون هپارین

هر گاه برای انفوزین هپارین فقط 10000 واحد هپارین در 100 سی سی میکروست حل کردید تعداد قطرات تنظیمی همان مقدار دستور داده شده پزشک درساعت است فقط باحذف دورقم سمت راست آن.

مثال :

اگر دستور 500 واحد در ساعت است 5 قطره در دقیقه  

 اگر دستور 1000 واحد در ساعت است 10 در دقیقه

اگر دستور 1500 واحد در ساعت است 15 قطره در دقیقه              

 اکسیژن

همانطور که می دانید اکسیژن یکی از داروهای مهم است که در بخشهای ویژه مصرف فراوانی دارد و معمولاً از طریق سوند بینی، ماسک و ماسک به همراه کیسه داده می شود که باید میزان مورد نیاز آن را بر حسب میزان Pao2 بیمار در درصد Fio2 تغییراتی داد. به همین منظور پرستار باید بداند که هر لیتر اکسیژن که در دقیقه به بیمار می دهد چند درصد اکسیژن دارد.

جدول زیر روابط بین تعداد لیتر در دقیقه و Fio2 را نشان می دهد.


 
ساعت ٤:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱٢   کلمات کلیدی:

 تبدیل اکی والان به گرم:

 

فرمول                   جرم اتمی عناصر معروف

           

     K

CL

O

Na

S

Mg

39

5/35

16

23

32

24

ظرفیت املاح شایع مورد استفاده عبارتند از :

کلرور پتاسیم = 1  ، کلرور سدیم = 1 ، سولفات منیزیم = 2

مثال :

با توجه به اینکه KCL موجود 15 % می باشد یک سی سی آن چند میلی اکی والان KCL دارد ؟

     

  

به همبن صورت چون 1 گرم 1000 گرم و یک اکی والان 1000 میلی گرم است،  پس یک میلی اکی والان KCL  = mg 74/5 خواهد بود .از طرفی 15 % یعنی یک سی سی آن 150 میلی گرم KCL دارد پس هر یک سی سی آن حاوی 2 میلی اکی والان KCL می باشد .

تمرین: 1 گرم mg so4  چند میلی اکی والان گرم ماده موثره دارد؟

 پمپ انفوزیون / سرنگ

با توجه به شیوع استفاده از این دستگاه توجه شما را به رابطه زیر جلب می کنیم :

قطره در دقیقه  یا سی سی در ساعت؟

اگر بر اساس آنچه در روش میکروست دارو حل کنید، همان مقدار دارو را در سرنگ 100 سی سی حل کنید تعداد قطره در دقیقه بر حسب دستور داده شده پزشک ، همان مقدار سی سی در ساعت خواهد بود ، مثال :

اگر بیماری دستور 10μ g /min سرم TNG دارد اگر همانند روش میکروستی شما 5 میلی گرم TNG در 100 سی سی سرنگ بریزید چون در روش میکروستی 12 قطره در دقیقه می شود پس همان 12 سی سی در ساعت در روش سرنگی خواهد بود فقط اگر سرنگ 50 سی سی استفاده کردید و همان مقدار دارو را در آن حل کردید این مقدار باید نصف گردد  .


 
ساعت ٤:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱٢   کلمات کلیدی:

حال بدون توجه به تناسب ریاضی فوق توجه شما را به رابطه زیر(نکته 2) جلب می کنیم که هر گاه خواستید مقدار دارویی که بر حسب درصد نوشته شده است را محاسبه کنید، نیاز به تناسب ریاضی نباشد:

نکته 2:

هر گاه غلظت دارویی با درصد مشخص شده باشد، فقط با حذف علامت درصد ( % ) و گذاشتن رقم صفر جلوی عدد آن دارو ، یک سی سی آن دارو حاوی این عدد بدست آمده به واحد میلی گرم می باشد ، مثال :

  • ۱% یعنی :یک سی سی آن 10 میلی گرم دارو دارد.

  • ۲% یعنی :یک سی سی آن 20 میلی گرم دارو دارد.

  • ۲۰ % یعنی :یک سی سی آن 200 میلی گرم دارو دارد.

  • ۵۰ % یعنی :یک سی سی آن 500 میلی گرم دارو دارد.


 
ساعت ٤:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱٢   کلمات کلیدی:

محاسبه و تبدیل درصدهای دارویی به گرم

با توجه به اینکه تعداد زیادی از داروها و سرم ها ( مقدار داروی موجود در ظروف آنها به صورت درصد (%) نوشته شده است ( کلسیم ، لیدوکائین ، گلوکز هیپرتونیک ) پرستار برای رساندن مقدار داروی دستور داده شده باید بتواند آن مقدار را محاسبه و از ظرف فوق برداشت کند.

                  درصد % = گرم در 100 سی سی

مثال : محلول لیدو کائین 1 %

تناسب ساده     :      

 

   

mg 1000 = 1 گرم

100 سی سی

X (مجهول)            

       یک  سی سی


 
ساعت ٤:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱٢   کلمات کلیدی:

نکته 1:

  • TNG 5mg در 100سی سی میکروست حل کردید،  6 قطره آن TNG 5μ دارد.

  • 200 mg دوپامین در 100سی سی میکروست حل کردید، 6 قطره آن 200 میکروگرم دوپامین دارد.

  • 50 mg نیپراید در 100سی سی میکروست حل کردید، 6 قطره آن 50 میکروگرم نیپراید دارد.

  • 150 mg آمیودارون در 100 سی سی میکروست حل شده؛ 6 قطره آن؟   150mcg


 
ساعت ٤:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱٢   کلمات کلیدی:

   هرگاه هر دارویی با هر میزانی در 100 سی سی میکروست ریخته شود 6 قطره آن حاوی همان مقدار داروست که ریخته شده با یک واحد کوچکتر

5mg TNG در 100 سی سی میکروست حل شده؛ 6 قطره آن 5mcg TNG دارد.


 
ساعت ٤:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱٢   کلمات کلیدی:

اما از روشهای زیر برای تسریع محاسبات در بالین می توان استفاده کرد:

  1. محاسبه و تنظیم تعداد قطرات میکروست حاوی دارو

                      

 

مثال : اگر 10 μ / kg / min دوپامین برای بیمار 60 کیلوگرمی تجویز شده باشد، با توجه به اینکه یک آمپول 200 mg دوپامین در 100 سی سی میکرو ست حل شود، تعداد قطرات چند است؟

 

 


 
ساعت ٤:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱٢   کلمات کلیدی:

مثال:

شکل ظاهری:

(دیازپام/ پلازیل/ لازیکس)،(سفتراکسون/ سفتازیدیم/ سفتی زوکسیم)،(کلرید پتاسیم/ مترونیدازول/ گلوکز 50%/ سدیم بیکربنات)، (آمینو فیلین/ کلسیم گلوکونات/ فنی توئین)، (پنتازول/ استرپتوکیناز/ هیدروکورتیزون)، (ویال لیدوکائین/ ویال گلوکز 50%)

نوشتاری:

(Digestive/ Digoxine), (Losar/ Lasix/ Librax), (Prazosin/ Presantine), (Piracetam/Piroxicam), (Chlorpropamide/Chlordiazepoxide),

 


 

1.   تناسب کلی در محاسبه دوزاژ داروها:

 

 

 

 

 


1.   تناسب کلی در محاسبه دوزاژ داروها:


محاسبات دارویی در پرستاری
ساعت ٤:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱٢   کلمات کلیدی: محاسبه ،دارویی ،پرستاری بخش icu

مقدمه:

قبل از پرداختن به محاسبات دارویی  کسب دانش شناخت داورها، اثرات و عوارض و همچنین تداخلات و ناسازگاری های دارویی در اولویت نیازهای آموزشی یک پرستار حرفه ای می باشد. نقش پرستار در دارو درمانی اساسی است

به طوری که پرســتاران بیش از 40 درصد ساعات کاری خود را به این امر اختصاص میدهند، بنابراین حفظ ایمنی و پیشگیری از بروز آسیب ناشی از اشــتباه دارویی در بیمار از نقطه نظر پرستاری اهمیت ویژهای دارد.

محاسبه دوزاژ داروها و توانایی تزریق داروهای مهم با سرعت مناسب و با تجهیزاتی نظیر سرنگ پمپ، پمپ انفوزیون و .... از مهارت هایی است که هر پرستار ویژه ای باید بر آن مسلط باشد.

اطمینان از بیمار درست، داروی درست، راه تجویز درست، زمان درست، و دوزاژ درست مبانی اطلی دارو درمانی در بالین هستند.

شباهت شکل ظاهری قرص یا آمپول و یا ویال، شباهت های دیداری در موقع خواندن نسخه، و شباهت های شنیداری موقع دستورات شفاهی از مهمترین علل اختلال در چرخه دارو درمانی توسط  کارکنان است.