ساعت ٤:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱٢   کلمات کلیدی:

محاسبه و تبدیل درصدهای دارویی به گرم

با توجه به اینکه تعداد زیادی از داروها و سرم ها ( مقدار داروی موجود در ظروف آنها به صورت درصد (%) نوشته شده است ( کلسیم ، لیدوکائین ، گلوکز هیپرتونیک ) پرستار برای رساندن مقدار داروی دستور داده شده باید بتواند آن مقدار را محاسبه و از ظرف فوق برداشت کند.

                  درصد % = گرم در 100 سی سی

مثال : محلول لیدو کائین 1 %

تناسب ساده     :      

 

   

mg 1000 = 1 گرم

100 سی سی

X (مجهول)            

       یک  سی سی