ساعت ٤:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱٢   کلمات کلیدی:

 تبدیل اکی والان به گرم:

 

فرمول                   جرم اتمی عناصر معروف

           

     K

CL

O

Na

S

Mg

39

5/35

16

23

32

24

ظرفیت املاح شایع مورد استفاده عبارتند از :

کلرور پتاسیم = 1  ، کلرور سدیم = 1 ، سولفات منیزیم = 2

مثال :

با توجه به اینکه KCL موجود 15 % می باشد یک سی سی آن چند میلی اکی والان KCL دارد ؟

     

  

به همبن صورت چون 1 گرم 1000 گرم و یک اکی والان 1000 میلی گرم است،  پس یک میلی اکی والان KCL  = mg 74/5 خواهد بود .از طرفی 15 % یعنی یک سی سی آن 150 میلی گرم KCL دارد پس هر یک سی سی آن حاوی 2 میلی اکی والان KCL می باشد .

تمرین: 1 گرم mg so4  چند میلی اکی والان گرم ماده موثره دارد؟

 پمپ انفوزیون / سرنگ

با توجه به شیوع استفاده از این دستگاه توجه شما را به رابطه زیر جلب می کنیم :

قطره در دقیقه  یا سی سی در ساعت؟

اگر بر اساس آنچه در روش میکروست دارو حل کنید، همان مقدار دارو را در سرنگ 100 سی سی حل کنید تعداد قطره در دقیقه بر حسب دستور داده شده پزشک ، همان مقدار سی سی در ساعت خواهد بود ، مثال :

اگر بیماری دستور 10μ g /min سرم TNG دارد اگر همانند روش میکروستی شما 5 میلی گرم TNG در 100 سی سی سرنگ بریزید چون در روش میکروستی 12 قطره در دقیقه می شود پس همان 12 سی سی در ساعت در روش سرنگی خواهد بود فقط اگر سرنگ 50 سی سی استفاده کردید و همان مقدار دارو را در آن حل کردید این مقدار باید نصف گردد  .