ساعت ٤:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱٢   کلمات کلیدی:

جدول زیر روابط بین تعداد لیتر در دقیقه و Fio2 را نشان می دهد.

Fio2 40%

ماسک اکسیژن

Lit/min ۵-۶

Fio2 50%

ماسک اکسیژن

Lit/min ۶-۷

Fio2 60%

ماسک اکسیژن

Lit/min ۷-۸


          

Fio2 24%

کاتتر یا سوند بینی

 Lit/min1

Fio2 28%

کاتتر یا سوند بینی

 Lit/min2 

Fio2 32%

کاتتر یا سوند بینی

 Lit/min3

Fio2 36%

کاتتر یا سوند بینی

 Lit/min4

Fio2 40%

کاتتر یا سوند بینی

 Lit/min5

Fio2 44%

کاتتر یا سوند بینی

 Lit/min6

Fio2

ماسک به همراه کیسه

Lit/min 6

Fio2

ماسک به همراه کیسه

Lit/min 7

Fio2

ماسک به همراه کیسه

Lit/min 7

Fio2

ماسک به همراه کیسه

Lit/min 8

Fio2

ماسک به همراه کیسه

Lit/min 9

Fio2

ماسک به همراه کیسه

Lit/min 10