ساعت ٤:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱٢   کلمات کلیدی:

چند مثال مفید بالینی:

مثال 1- دز تجویز شده برای بیمار 0.5g منیزیم سولفات(MgSo4) است. شکل 50% دارو در دسترس است، چند سی سی از محلول حاوی 1g منیزیم سولفات است؟    

      

100ml

50 g

?

0.5

                                                                                                            ? ₌ 1ml    

در صورت تشابه واحدهای دارویی، از فرمول زیر برای محاسبه مقدار حجم مورد نیاز استفاده می کنیم:

                         مقدار داروی موجود در آمپول/ حجم محلول موجود در آمپول*دز =حجم مورد نیاز

 

مثال 2- برای بیمار 250 mg آمیودارون تجویز شده است، استوک موجود

 mg150 /3 ml آمیودارون می باشد، چه حجمی از دارو باید تزریق گردد؟

X = 250*3/150          x = 5ml

برای تعیین میزان داروی تجویزی از درصد موجود از فرمول ذیل استفاده می شود:

حجم درخواستی *غلظت درخواستی =  حجم برداشته شده * غلظت موجود

 

مثال 3 -  اگر 5ml  سدیم بیکربنات 7.5% مورد نیاز باشد. اما موجودی داروخانه سدیم بیکربنات 8.4% باشد :

8.4 * حجم برداشته شده = 7.5 * 5       حجم برداشته شده = 4.5 ml

4.5 ml از سدیم بیکربنات 8.4% برداشته و با آب مقطر قابل تزریق به حجم 5ml  میرسانیم.

مثال4- اگر 10mcg/min/kg دوپامین برای بیمار 60 کیلوگرمی تجویز شده باشد، باتوجه به اینکه یک آمپول 200mg دوپامین در 100 سی سی میکروست حل شود، تعداد قطرات چند است؟

- جواب: 18 قطره در دقیقه

سوال بالینی : چگونه سرم قندی نمکی را در بخش با استفاده از سرم نرمال سالین می توانید تهیه کنید؟