داروشناسی ترالی اورژانس برای پرستاران

داروشناسی در احیاء قلبی ریوی مغزی

این مطلب توسط دوست عزیزم آقای وحدت در بیمارستان فارابی مشهد تهیه و تدوین شده است. (دیماه 1385)

آدرنرژیک

نوع ناقل شیمیایی

سیستم عصبی اتونومیک

 

 

 

کولینرژیک

سمپاتیک

آناتومی

پاراسمپاتیک

 

آلفا 1 عضلات صاف ، غدد

آلفا

 

سمپاتیک

آلفا 2   پیش سیناپسی ، عضلات صاف

بتا1  عضله قلب ، ژوگستا گلومرول

بتا

بتا 2  عضلات صاف ، برونشها

موسکارینی      عضلات صاف ، غدد ، قلب

پاراسمپاتیک

نیکوتینی        گیرنده های عصب و عضله مخطط

 

 

آدرنالین ، نوراپینفرین    BP↑

فنیل افرین رینوره

آلفا1

آلفا

 

 

 

داروهای سمپاتو میمتیک

 

سمپاتیک

   

کلونیدین، متیل دوپا ←BP↓

آلفا2

   

دوپامین ، دوبوتامین ، اپینفرین

 ( اثر کرونوتروپیک و اینوتروپیک)

بتا1

بتا

 

ایزوپرترنول(محرک تنفسی) ، سالبوتامول ، سالمترول Servent

بتا2

 

 

بتانکول (احتباس مدفوع، احتباس ادراری)

پیلوکارپین ، سمهای ارگانو فسفره

موسکارینی

داروهای پاراسمپاتومیمتیک

فعالیت پاراسمپاتیک

 

محرکهای گانگلیونی

 

فنوکسی بنزامین

فنتول امین

پرازوسین (اختصاصی)

آلفا1

آلفا

 

داروهای سمپاتولیتیک (آنتی آدرنرژیک)

یوهمبین (اختصاصی)

آلفا2

 

ایندرال

آتنولول،متورال،کارویدیلول

بتا1

بتا

ایندرال، متورال وابسته به دوز 200mg

بتا2

 

 

آتروپین     CV  ←

اسپری آتروونت  ←RS

هیوسین   GI

موسکارینی

داروهای پاراسمپاتولیتیک

(آنتی کولینرژیک)

 

تریمتافان(ضدهایپرتانسیون بدخیم)

مهارکننده های گانگلیون

 

 

نیکوتینی

سوکسینیل کونیل

دپلاریزان

مهارکننده های نورو موسکولار

توبرکورارین

غیر دپلاریزان

پان کورونیوم

 

داروهای ضد آریتمی

 

 

IA : کینیدین ، پروکائین آمید

                                                               I.                        بلوک کننده های کانال سدیم

 

 

IB : لیدو کائین

 

 

IC : فلکائینید

 

 

ایندرال  ، اسمولول ، سوتالول

                                                                 II.                             بلوک کننده های  بتا

 

 

آمیودارون ، بریتیلیوم

                                                               III.                         بلوک کننده های پتاسیم

 

 

وراپامیل ( Ca فعال و غیر فعال) ، دیلتیازیم

                                                              IV.                          بلوک کننده های کلسیم

 

               

 

 

 

 

 

 

توجهات و نکات پرستاری

مقدار

کاربرد بالینی

مکانیزم اثر

شکل مورد استفاده

دارو

>اطمینان از صحت IV- line

>عدم تزریق محلولهای قلیائی مانند بیکربنات بطورهمزمان

>تداخل با آمینوفیلین و بیکربنات در سه راهی آنژوکت

>از طریق لوله تراشه با دو برابر دوز قابل تزریق است

>آمپول باید دور از نور آفتاب اشد

>در صورت استفاده از محلول 1000/1 در احیاء باید با 10 cc نرمال سالین رقیق شود.(بلوس دارو باید با محلول 10000/1 باشد).

>کنترل احتباس ادراری به علت انقباض اسفنگتر داخلی مـ‍ثانه

1mg/q 3-5 Min(1/1000)

آسیستولی - PEA

اثر بر گیرنده های α ،β1 ، β2

Amp 1mg/cc(1/1000)

اپینفرین

> از طریق لوله تراشه قابل تجویزاست.

> با محلولهای قلیایی تزریق نشود.

> دوز کمتر از 0/75       اثر عکس دارد

>حداکثر با 10 سی سی آب استریل رقیق شود.

>-سونداز وکنترل از نظر احتباس ادراری و مدفوع

 

1mg : IV/q3 –5Min

Max : 0/04 mg/kg(2-3mg)

-                                   برادیکاردی سینوسی

-                                   آسیستولی

-                                   ریتم جانکشنال

- آنتی کولینرژیک

- آنتاگونیست Ach

- بلوک کننده گیرنده های موسکارینی

Amp 0/5 mg/1cc

آتروپین

>از محلول D/W استفاده شود.

>با فنی توئین تداخل و ناسازگاری دارد.

>پروکائین آمید و فنی توئین اثرات تضعیف کننده قلبی را زیاد مینماید.

>در سالمندان و CHF از حد اقل دوز استفاده شود.

 

1-1/5 mg/kg/q3 –5min

Max : 3mg/kg

دوز نگهدارنده 1-4 mg / min

VT    / VF / PVC

جلوگیری از VT ، VF

بلوک کننده کانالهای   Na  فعال شده و غیر فعال شده

Amp 1%  . 2%

1% = 50meq/5cc

2% = 100meq/5cc

لیدوکائین

>دوز دارو با هدف درمانی مطابقت داشته باشد.

> از صحت  IV-line وعدم نشت دارو مطمئن شوید.

از ورید بزرگ استفاده نمائید.

> از نور محافظت شود.

>-مدت زمان پایداری در دمای اتاق 6 ساعت

 

> در صورت نشت دارو فنتولامین سیلات 10 – 5 mg استفاده شود.

> با محلولهای قلیاییمانند بیکربنات بی اثر میشود.

D1 : Renal 1-5 μg/kg/min

β1: Cardial 5 –10 μg/kg/min

α1: Vasospasm 10 –20 μg/kg/min

Max : 30 – 50 μg/kg/min

برای کنترل برونده قلبی و کنترل وضعیت هموداینامیک و شوک قلبی

محرک قلبی ، عروقی ، کلیوی، (وابسته به دوز) کرونوتروپ و اینوتروپ +

Amp  200mg/5cc

دوپامین

>همانند دوپامین است.

2/5 –10

μg/kg/min

Max : 40 μg/kg/min

درمان نارسائی حاد قلبی پس از MI

محرک گیرنده β1 افزایش دهنده برونده قلبی α، β1>β2

Amp 250 mg/ vial

دوبوتامین

>کنترل وضعیت همو داینامیک و الکتریکال قلب ، اندازه BP, HR, QT

>در بلوک درجه 2و 3 کنتراندیکاسیون دارد.

>باعث ایجاد هیپر و پیپو تیروئیدی

>باعث فیبروز ریوی میشود . مراقب مسمویتهای ریوی باشید.( دیس پنه ، تاکی پنه)

>غلظت محلول انفوزیون در صورت بیشتراز یک ساعت بیشتر از 2mg/cc نباشد.

>ترجیحا" با محلول قندی رقیق شود

>ایجاد پیگمانتاسیونهای قهوای ( آبی خاکستری میکند)

1050 mg : 24 h

60 mg : 10 min

360 mg : 6h

540 mg : 18 h

VF مقاوم به درمان ، VT بدون نبض

آریتمی های بطنی و PVC های علامت دار

ضد آریتمی : کلاس III بلوک کننده کانال پتاسیم بر روی کانالهای Na-K موثر است.

کاهش هدایت Avnode

کاهش فعالیت SAnode

Amp 150mg/3cc

آمیودارون

>دوز اولیه بلوس در VF را در عرض 15 ثانیه  میشود تزریق کرد.

>به علت خاصیت سمپاتو میمتیک در استفاده اول مراقب آریتمی های جدید باشید.

>دوز بعدی ترجیحا" با D/W5%/50cc رقیق ودر عرض 10 –15 min تزریق شود.

5-10 mg/kg : q15min

دوز نگهدارده : 1-2 mg/min

VF, VT مقاوم به درمان

اثر مستقیم روی قلب ، پیشگیری از آزاد شدن NE و حفظ NE در فضای سیناپسی ، ضد اریتمی بطنیVT, VFمقاوم به درمان ، ضد آریتمی کلاس III طولانی کردن پتانسیل عمل در سلولهای ایسکمیک  

Amp 100mg/2cc

500mg/10cc

بریتلیوم توسیلات

> کنترل BP و وضعیت هموداینامیک

> کنترل RR و QTاینتروال

> کنترل شدید QRSدر هنگام استفاده همزمان با آمیودارون

100mgq 5 min با سرعت 25 – 50mg/min یا 1gr تزریق شود.

دوز نگهدارنده 2-6 mg/min

1-4 mg/min

تاکیکاردی بطنی و فوق بطنی ،

فلوتر و فیبریلاسیون دهلیزی با پاسخ تند در WPW

VT با Qنرمال وعملکرد بطنی نرمال

ضدآریتمی بطنی و فوق بطنی،

کلاس I :IA بلوک کننده کانال Naدر سلولهای دپولاریزه شده میباشد.

Amp 1000mg/10cc

پروکائین آمید

>تزریق وریدی با مانیتورینگ قلبی و بررسی همودینامیک

>در هنگام تزریق حتم" آتروپین و و کلسیم در دسترس باشد.

>با 5سی سی آب استریل تزریقی رقیق شود وبا سرعت 1mg/min تزریق شود.

>در تاکی آریتمی همراه با بلوک درجه 2و3 گره AV و BPکمتر از 90mmHg کنتراندیکاسیون دارد.

>در مسمومیت با دیگوکسین کنتراندیکاسیون دارد.

5 –10 mg/IV slow

در صورت تکرار 30min بعدانجام شود.

یا حد اکثر 15 mg  در سه دوز و هر دوز به فاصله 15 – 20 min

 

تاکی آریتمی های فوق بطنی

(PSVT)

بلوک کننده کانالهای کلسیم، ضد آریتمی کلاس ІVتضعیف کننده خاصیت اتوماتیسیته در گره SA,AV است

Amp 5mg/2cc

وراپامیل(ایزوپتین)

>حتما" با میکرو ست و با پمپ انفوزیون تزریق شود.

>-کنترل HR (HR> 110 قطع شود.) خطر آریتمی

>-کنترلPaCo2 (محرک تنفسی)، جلوگیری از آلکالوز تنفسی،

-با آدرنالین و آمینوفیلین تداخل دارد.

با توجه به علت مورد استفاده تامین میشود.

محلول 1/5000 را باید با 10cc آب مقطر یا D/W5% حل کرده وبا سرعت :

0/02 – 0/06بلوس داده شود.(3-1 سی سی داده میشود).

Max: 20mg/min

برونکواسپاسم در بالغین ف محرک تنفسی و قلیب در کاردیوپولموناری ارست

محرک تنفسی و قلبی ، آگونیست گیرنده های ß1,ß2  ،

( خاصیت برونکو دیلاتوری- مثبت در قلب)

Amp 0/2mg/1cc

ایزوپروترنول

>این دارو به صورت رقیق نشده استفاده شود.

>برای اثر درمانی بهتر ، همراه یک دیورتیک مانند لازیکس داده شود.

>از نشت دارو به علت خاصیت قلیایی شدشد و ایجاد نکروز جلوگیری شود.

>کنترل BP و قند و الکترولیت خون Na,K  ضروری است.

>بعد از تجویز دارو به مدت 30 دقیقه در وضعیت خوابیده باشد و.بمدت 4 –6 h از نظر هیپوتانسیون ارتواستاتیک کنترل شود.

150mg /IV blous

1-3 mg/kg

این دوز هر 5-15 min قابل تکرار است .

دوز نگهدارنده انفوزیون 15 – 30 mg/min میباشد.

کریز HTN و درمان هیپوگلیسیمی ،هیپوگلیسیمی (افزایش انسولین خون):

توجه :

از طریق متسع کردن کانالهای پتاسیمی در سلولهای بتای جزایر لانگرهانس، مانع ترشح گرانولهای حاوی انسولین به خون میگردد.

ضد هیپر تانسیون ، متسع کننده کانلهای پتاسیم ، وازو دیلاتور عروقی ، ضد هیپر تانسیون تیازیدی

Amp 300mg/30cc

دیازوکساید

>در بیماران COPD , BP< 90 mmHg , HR<60   کنتراندیکاسیون دارد.

>حتما" با 10cc آب مقطر رقیق شده وطی مدت حداقل دو دقیقه داده شود.

>از نظر علائم هیپوگلیسیمی و کاهش گلیکوژنولیز در کبد از طریق گیرنده های ß

0/5 – 3 mg/IV و تکرار هر  h 3 –4

 

کنترل تاکی أریتمی های قلبی ، آریتمی های قلبی به همراه مسمومیت دیگوکسین و تیرو توکسیکوز ( طوفان تیروئیدی)

آنتی آریتمی کلاس II بلوک کننده گیرنده های ß1,ß2 اینوتروپیک و کرونوتروپیک منفی

Amp 1mg/cc

ایندرال

(پرو پرانولول)

>با 4سی سی آب مقطر رقیق شود.

>-محلول با دوبوتامین ناسازگار است.

>هیپو و هیپر کالمی بیمار اصلاح شود.

>با داروهایی نظیر آمیودارون و وراپامیل داده نشود.

>نشت دارو باعث نکروز پوست میشود

>-تیتر توکسیک بیشتر از2g/cc  میباشد

10 – 15 mg/kg

در دوزهای منقسم 1mg در 24 ساعت

دیژیتالیزلسیون سریع جهت درمان نگهدارنده در CHF ، فیبریلاسیون دهلیزی، فلوتر دهلیزی، PSVT

مهار کننده پمپ سدیم – پتاسیم ،ATP، کاهش سرعت هدایت از خلال SA, AV node ،  افزایش دهنده Ca++ داخل سلولی

Amp 0/5mg/2cc

دیگوکسین(لانوکسین)

>از صحت IV line  در هنگام تجویز IV  و جلوگیری از نشت دارو و نکروز بافت مطمئن شوید.

>اثرات توکسیک دیگوکسین را تشدید میکند.

>اثرات وراپامیل را آنتاگونیزه میکند.

>کنترل ، مانیتورینگ فاصله QT لازم است.

>سرعت تزریق از 5cc/min بیشتر نشود.

>در کودکان از وریدهای سر استفاده نشود.

1-در احیاء قلبی ریوی یکبار 2/3 – 3/7 meq

2-در هیپرکالمی و هیپر منیزیمی 1 – 2 gr/slow سرعت تزریق نباید از 5cc/min بیشتر شود.

3-تجویز کلسیم گلوکونات باید بر مبنای پاسخ ECG بیمار باشد.

1-در خلال احیاء قلبی و ریوی

2-درمان علامتی والکترو مکانیکال در هیپر کالمی و هیپر منیزیمی

3-هیپوکلسیمی به هرعلت

افزایش دهنده Ca++ پلاسما بنا بر علائم بالینی و ضرورت درمانی – کاردیوتونیک اینوتروپ و کرونوتروپ منفی است.

Amp 10cc/10%

1gr/10cc

1gr : 90 mg

1gr : 4/5 meq

املاح کلسیم دارد.

کلسیم گلوکونات

>دقت از صحت IV line برای جلوگیری از نشت دارو و نکروز بافت

>به هیچ داروی کاتکولآمینی افزوده نشودزیرا باعث تخریب میشود، از رگ جداگانه تجویز شود.

>برای جلوگیری از اثر معکوس بیمار، تهویه مناسب داشته باشد .

>-بیمار از نظر علائمی نظیر هیپو کالمی ، هیپوکلسیمی مانیتورینگ شود.

1 meq/kg به صورت IV و تکرار هر 10min به مقدار 0/5meq/kg

با توجه به ABG  و سطح نرمال Hco3 (24meq/l)

کنترل اسیدوز به دنبال ایست قلبی و تنفسی

درمان کتواسیدوز متابولیکی

در هیپر کالمی و شیفت دادن پتاسیم به داخل سلول

افزایش دهنده بیکربنات پلاسما و افزایش PH خون.

ایجاد آلکالوز در خون و دفع بیکربنا

/ 0 نظر / 51 بازدید