تفکر انتقادی- معنا و مفهوم

معنا و مفهوم
تفکر انتقادی:

تفکر انتقادی  و یادگیری دائمی برای زندگی به عنوان یک هدف در
ادبیات اصلاحات آموزشی جاری در بسیاری از انجمن ها در سراسر دنیا ظهور کرد.

مروری بر ادبیات پژوهش در این حوزه
بیانگر آن‌است که در تعریف تفکر انتقادی و نحوه تدریس آن توافق عمومی وجود ندارد،
حتی در واژگان نیز عدم توافق مشاهده می‌شود. ازنظر برخی از محققان «تفکر انتقادی»
و «تفکر سطح بالا» می توانند به جای یکدیگر بکار روند (به نقل از: * هالپرن،1993).
اما برخی دیگر تمایز ظریف تری بکار برده اند و از واژگان «تفکر انتقادی» ، «تفکر
سطح بالا» ، «مهارتهای تفکر»، «منطق غیر رسمی» ،«استدلال غیر رسمی» ، «حل مساله» ،
«برهان» ،«تامل انتقادی»، «قضاوت تاملی» و «فراشناخت» استفاده نموده‌اند.

بیر* (beyer) به نقل از اسمیت، در تحلیل تفکر
انتقادی، گفتار خود را با سوال تفکر انتقادی چیست آغاز میکند. او معتقد است که
پاسخ به چنین سوالی آن گونه که دیگران تصور میکنند چندان آسان نیست؛ به نظر وی،
اکثر متخصصان تعلیم و تربیت درباره چنین مفهومی اتفاق نظر ندارند و علت چنین امری
را مربوط به ماهیت تفکر انتقادی می داند، اما معتقد است که آرایه و توسعه تعریفی
دقیق و با مقبولیت عام امری ضروری است. زیرا تا زمانی که نتوانیم چنین تعریفی
ارائه دهیم، معلمان، برنامه ریزان درسی و مواد آموزشی و حتی سازندگان آزمونها  قادر نخواهند بود در تقویت وپرورش چنین مهارتی
جوانان و نوجوانان را آن گونه که باید 
کمک  کنند.

/ 0 نظر / 42 بازدید