پرستاری در بیماران ترومایی قسمت اول:

بررسی و تریاژ بیماران ترومایی :

 

اپیدمیولوژی مرگ و میر در  تروما :

 

سردسته علل مرگ و میر در بیماران بستری در بیمارستان  و ناتوانی کوتاه و دراز مدت در تمام گروه های سنی 40 – 1 سال تروما میباشد.

    75 در % مرگ و میر ناشی از تروما : مشکلات تنفسی دخالت دارند.

سطوح مراقبتی در تروما:                                       تیم تروما :

اولیه(ارزیابی)                                                      4پزشک

ثانویه (ارزیابی)                                                    5پرستار

درمان قطعی                                                   یک رادیوگرافیست

 

 

یکی ازپرستاران مسئول ارتباط باهمراهیان است.

 

دوفرض مهم :

بیمارممکن است بیش از یک صدمه داشته باشد.

صدمه آشکارترلزوما مهمترین صدمه نیست.

 

تریاژ مهم است :

Exigent : انسداد AW-T.P  مرحله اول

Exorgent : IC.N-S.N

Urgent: # open ایسکمی انتها ها – پارگی احشا ءتوخالی

Defferable :پارگی حالب –شکستگی صورت

 

Iمراقبت اولیه :

      کنترل راه هوایی مهره های گردنی

      کنترل تنفس

      کنترل سیرکولاسیون وخونریزی

      اختلال CNS

      اکسپوزکردن بیمار وکنترل محیط

 

II مراقبت ثانویه:

      معاینه سرتاپا

      شرح حال

      اطلاعات بالینی آزمایشگاهی ورادیولوژیک

      پیشنهادطرح مراقبتی

v     Cxray ، رادیوگرافی لگن ونیمرخ مهره های گردنی بصورت روتین درترومای بلانت درخواست میشود.

 

 

بررسی :

سر،گردن، توراکس،شکم ، اندامها، نخاع .

سر:

v     اسکالپ

v     وضعیت عصبی

v     قاعده جمجمه

v     چشمها

v     صورت

گردن :

v     زخمها

v     گرافی ساده(15درصد شکستگی مهره های گردنی مخفی می ماند که باگرافی ویژه درمراحل بعدی قابل بررسی است .

توراکس:

v      کنتوژیون ریه

v     کونتوژیون قلب

v     درزیافتن آئورت

v     پارگی دیافراگم

v     پارگی مری

v     انسدادراه هوایی

 

شکم:

v     لزوم لاپاراتومی تشخیصی

v     ترومای مستقیم ادراری-تناسلی ، رکتوم و احشاء

v     آسیب مجرای اداری

v     آسیب کلیه

 

نخاع:

v     هیپوتانسیون

/ 2 نظر / 454 بازدید
marzi

ببخشید ولی سیستم احیا مگه به CABتغییر پیدا نکرده؟؟؟