منشور حقوق بیمار در حقیقت منشور تکلیف کارکنان پزشکی در قبال بیمار است:

منشور حقوق بیمار در حقیقت منشور تکلیف کارکنان پزشکی در قبال بیمار است، براستی چقدر از حقوق بیمار و تکالیف خود آگاهیم:

 

/ 0 نظر / 156 بازدید