پست های ارسال شده در تیر سال 1391

تفکر انتقادی

چند مقاله در باره رابطه تفکر انتقادی و استدلال بالینی و  شایستگی بالینی و غیره: http://up.shamsipour-ac.ir/uploads/files/1391/mehr/Clinical-Reasoning-in-Medicine-Practice-and-Education-http://up.shamsipour-ac.ir/uploads/files/1391/mehr/Clinical-competence-general-or-specific.pdfhttp://up.shamsipour-ac.ir/uploads/files/1391/mehr/Thinking-Like-a-Nurse-A-Research-Basedthinkinglikeanurse-p1-8-.pdf درباره ابزارهای سنجش تفکر انتقادی: http://up.shamsipour-ac.ir/uploads/files/1391/mehr/inventory-of-instruments-of-critical-thinking-2383-4422-1-PB.pdf http://up.shamsipour-ac.ir/uploads/files/1391/mehr/CRITICAL-THINKING-ASSESSMENTS.zip http://up.shamsipour-ac.ir/uploads/files/1391/mehr/Disposition-to-CT-1995-JGE.pdf http://up.shamsipour-ac.ir/uploads/files/1391/mehr/1237266257-Approaches-to-evaluate-critical-thinking-dispositions.pdf http://up.shamsipour-ac.ir/uploads/files/1391/mehr/Relationship-between-Critical-Thinking-Dispositions-adwiye-malasya993-3100-1-PB.pdf   تفکر: هيچ مبحثي ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید