پست های ارسال شده در شهریور سال 1391

مطالب و راهنما های درمانی و آموزشی برای بیماری های تنفسی

این لینک ها از  سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد برداشت شد که حاوی مطالب نسبتاً جالب درباره بیماری های تنفسی: http://www.mums.ac.ir/shares/ltrc/ltrc/Guideline/Assessment%20of%20Cough.pdf http://www.mums.ac.ir/shares/ltrc/ltrc/Guideline/Weaning%20from%20Mechanical%20Ventilation.pdf http://www.mums.ac.ir/shares/ltrc/ltrc/Guideline/Pulmonary%20Rehabilitation.pdf http://www.mums.ac.ir/shares/ltrc/ltrc/Guideline/nontuberculous-mycobacterial-diseases.pdf http://www.mums.ac.ir/shares/ltrc/ltrc/Guideline/palliative-care.pdf http://www.mums.ac.ir/shares/ltrc/ltrc/Guideline/Pulmonary%20Rehabilitation.pdf http://www.mums.ac.ir/shares/ltrc/ltrc/Guideline/Polysomnography.doc http://www.mums.ac.ir/shares/ltrc/ltrc/Guideline/TB%20treatment.pdf http://www.mums.ac.ir/shares/ltrc/ltrc/Guideline/Weaning%20from%20Mechanical%20Ventilation.pdf http://www.mums.ac.ir/shares/ltrc/ltrc/Guideline/education%20slide/COPD%20Guiedline.ppt http://www.mums.ac.ir/ltrc/fa/NIPPV http://www.mums.ac.ir/shares/ltrc/ltrc/Guideline/education%20slide/Guidelines%20CAP].ppt http://www.mums.ac.ir/shares/ltrc/ltrc/Guideline/education%20slide/Pulmonary%20Function%20Tests.ppt http://www.mums.ac.ir/shares/ltrc/ltrc/paper/NIV.ppt
/ 0 نظر / 27 بازدید