لینک های جالب آموزشی برای پرستاران و پزشکان عمومی:

در سایت وزارت بهداشت یک کتابخانه دیجیتال وجود دارد که هر چند خیلی غنی نیست ولی مطالب کاربردی را به اشتراک گذاشته است. برخی از لینک ها را انتخاب کردم و می گذارم:

HTN و کنترل آن:

http://behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=156&catid=64&dview=63

دیابت نوع 1:

http://behdasht.gov.ir/includes/gotodown.aspx?id=44

 

دیابت نوع 2:

http://behdasht.gov.ir/includes/gotodown.aspx?id=45

 

تغذیه و دیابت:

http://behdasht.gov.ir/includes/gotodown.aspx?id=65

ایدز و بیماری های آمیزشی:

http://behdasht.gov.ir/includes/gotodown.aspx?id=50

مسومیت:

http://behdasht.gov.ir/includes/gotodown.aspx?id=105

 

درباره ایدز:

http://behdasht.gov.ir/includes/gotodown.aspx?id=52

دیابت و پزشک:

http://behdasht.gov.ir/includes/gotodown.aspx?id=59

مالاریا:

http://behdasht.gov.ir/includes/gotodown.aspx?id=85

تشخیص مالاریا:

http://behdasht.gov.ir/includes/gotodown.aspx?id=81

دیابت و کلیه:

http://behdasht.gov.ir/includes/gotodown.aspx?id=46

دیابت و پرستار:

http://behdasht.gov.ir/includes/gotodown.aspx?id=64

دیابت و کاردان آزمایشگاه:

http://behdasht.gov.ir/includes/gotodown.aspx?id=39

پرستاری بحران:

http://behdasht.gov.ir/includes/gotodown.aspx?id=69

و این هم آدرس منبع:

http://behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=1&siteid=1&siteid=1&siteid=1&pageid=156&catid=64

 

/ 0 نظر / 6 بازدید