بیماران بدانند، پرستاران بخوانند

کمک های اولیه و احیا قلبی ریوی برای همه: این مطالب از سایت دانشگاه مشهد قابل دانلود است: http://www.mums.ac.ir/shares/hasheminejad/sahabir1/slides/First%20%20%20Aid%20%201.ppshttp://www.mums.ac.ir/shares/hasheminejad/sahabir1/slides/First%20%20%20Aid%202.ppshttp://www.mums.ac.ir/shares/hasheminejad/sahabir1/slides/First%20Aid%203.ppshttp://www.mums.ac.ir/shares/hasheminejad/sahabir1/slides/First%20%20Aid%20%204.ppshttp://www.mums.ac.ir/shares/hasheminejad/sahabir1/slides/First%20Aid%205.ppshttp://www.mums.ac.ir/shares/hasheminejad/sahabir1/slides/First%20Aid%206.ppshttp://www.mums.ac.ir/shares/hasheminejad/sahabir1/slides/First%20Aid%207.ppshttp://www.mums.ac.ir/shares/hasheminejad/sahabir1/slides/CPCR.ppshttp://www.mums.ac.ir/shares/hasheminejad/sahabir1/slides/Basic%20Life%20Support%20in%20Adult.pps آموزش تفسیر نتایج آزمایشات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید
بهمن 93
1 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
2 پست
مرداد 93
12 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
2 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
3 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
6 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
1 پست
بهمن 90
7 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
مرداد 90
7 پست
تیر 90
9 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
7 پست
مرداد 89
11 پست
تیر 89
10 پست
خـــــون
2 پست
پرستاری
2 پست
physiotherapy
1 پست
o2_thrapy
1 پست
bed_sore
1 پست
foly_catheter
1 پست
وارفارین
1 پست
als
1 پست
2010
1 پست
ِِِِaha
1 پست
acls
1 پست
vital_signs
2 پست
respiration
1 پست
عوارض
1 پست
پیشگیری
1 پست
valproic_acid
1 پست
hypothermia
1 پست
oliguric
1 پست
diuretics
1 پست
organ_donation
1 پست
d-dimer
1 پست
rebleeding
1 پست
dextrose
1 پست
synchronous_mode
1 پست
defibrillator
1 پست
cardioverting
1 پست
burn_patients
1 پست
acute_mi
1 پست
serum_potassium
1 پست
angiography
1 پست
تروما
1 پست
بررسی
1 پست
تریاژ
1 پست
position
1 پست
carina
1 پست
hypertension
1 پست
hypoventilation
1 پست
teacher
1 پست
guide
1 پست
medical
1 پست
harden
1 پست
critical_care
1 پست
cricoid_pressure
1 پست
mental_status
1 پست
cardiac_arrest
1 پست
cvp
1 پست