مطالب و راهنما های درمانی و آموزشی برای بیماری های تنفسی

این لینک ها از  سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد برداشت شد که حاوی مطالب نسبتاً جالب درباره بیماری های تنفسی: http://www.mums.ac.ir/shares/ltrc/ltrc/Guideline/Assessment%20of%20Cough.pdf http://www.mums.ac.ir/shares/ltrc/ltrc/Guideline/Weaning%20from%20Mechanical%20Ventilation.pdf http://www.mums.ac.ir/shares/ltrc/ltrc/Guideline/Pulmonary%20Rehabilitation.pdf http://www.mums.ac.ir/shares/ltrc/ltrc/Guideline/nontuberculous-mycobacterial-diseases.pdf http://www.mums.ac.ir/shares/ltrc/ltrc/Guideline/palliative-care.pdf http://www.mums.ac.ir/shares/ltrc/ltrc/Guideline/Pulmonary%20Rehabilitation.pdf http://www.mums.ac.ir/shares/ltrc/ltrc/Guideline/Polysomnography.doc http://www.mums.ac.ir/shares/ltrc/ltrc/Guideline/TB%20treatment.pdf http://www.mums.ac.ir/shares/ltrc/ltrc/Guideline/Weaning%20from%20Mechanical%20Ventilation.pdf http://www.mums.ac.ir/shares/ltrc/ltrc/Guideline/education%20slide/COPD%20Guiedline.ppt http://www.mums.ac.ir/ltrc/fa/NIPPV http://www.mums.ac.ir/shares/ltrc/ltrc/Guideline/education%20slide/Guidelines%20CAP].ppt http://www.mums.ac.ir/shares/ltrc/ltrc/Guideline/education%20slide/Pulmonary%20Function%20Tests.ppt http://www.mums.ac.ir/shares/ltrc/ltrc/paper/NIV.ppt
/ 0 نظر / 27 بازدید

تفکر انتقادی

چند مقاله در باره رابطه تفکر انتقادی و استدلال بالینی و  شایستگی بالینی و غیره: http://up.shamsipour-ac.ir/uploads/files/1391/mehr/Clinical-Reasoning-in-Medicine-Practice-and-Education-http://up.shamsipour-ac.ir/uploads/files/1391/mehr/Clinical-competence-general-or-specific.pdfhttp://up.shamsipour-ac.ir/uploads/files/1391/mehr/Thinking-Like-a-Nurse-A-Research-Basedthinkinglikeanurse-p1-8-.pdf درباره ابزارهای سنجش تفکر انتقادی: http://up.shamsipour-ac.ir/uploads/files/1391/mehr/inventory-of-instruments-of-critical-thinking-2383-4422-1-PB.pdf http://up.shamsipour-ac.ir/uploads/files/1391/mehr/CRITICAL-THINKING-ASSESSMENTS.zip http://up.shamsipour-ac.ir/uploads/files/1391/mehr/Disposition-to-CT-1995-JGE.pdf http://up.shamsipour-ac.ir/uploads/files/1391/mehr/1237266257-Approaches-to-evaluate-critical-thinking-dispositions.pdf http://up.shamsipour-ac.ir/uploads/files/1391/mehr/Relationship-between-Critical-Thinking-Dispositions-adwiye-malasya993-3100-1-PB.pdf   تفکر: هيچ مبحثي ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید
بهمن 93
1 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
2 پست
مرداد 93
12 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
2 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
3 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
6 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
1 پست
بهمن 90
7 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
مرداد 90
7 پست
تیر 90
9 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
7 پست
مرداد 89
11 پست
تیر 89
10 پست
خـــــون
2 پست
پرستاری
2 پست
physiotherapy
1 پست
o2_thrapy
1 پست
bed_sore
1 پست
foly_catheter
1 پست
وارفارین
1 پست
als
1 پست
2010
1 پست
ِِِِaha
1 پست
acls
1 پست
vital_signs
2 پست
respiration
1 پست
عوارض
1 پست
پیشگیری
1 پست
valproic_acid
1 پست
hypothermia
1 پست
oliguric
1 پست
diuretics
1 پست
organ_donation
1 پست
d-dimer
1 پست
rebleeding
1 پست
dextrose
1 پست
synchronous_mode
1 پست
defibrillator
1 پست
cardioverting
1 پست
burn_patients
1 پست
acute_mi
1 پست
serum_potassium
1 پست
angiography
1 پست
تروما
1 پست
بررسی
1 پست
تریاژ
1 پست
position
1 پست
carina
1 پست
hypertension
1 پست
hypoventilation
1 پست
teacher
1 پست
guide
1 پست
medical
1 پست
harden
1 پست
critical_care
1 پست
cricoid_pressure
1 پست
mental_status
1 پست
cardiac_arrest
1 پست
cvp
1 پست