آموزش به بیمار پس از ترخیص از بخش آی سی یو

اکثر بیماران پس از ترخیص از آی سی یو به مراقبت های بعد از آی سی یو نیاز دارند. همانطور که می دانید در کشور ما خیلی زود تر از موعد مسئولیت این مراقبت ها به عهده همراهیان بیماران سپرده می شود. یکی از دلایل کمبود تخت و تعدد بیماران و نبود بخش های POST ICU است. در چنین شرایطی نقش آموزشی پرستاران به همراهیان از برجستگی بیشتری برخوردار است. در سایت دانشگاه شیراز مطالبی در این باره گذاشته شده است که برای رعایت امانت لینک ارجاع به مطالب معرفی می شود:

o2 thrapy :  http://ceel.sums.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=633:2012-11-13-13-18-01&catid=907:2012-11-20-06-54-33&Itemid=400
Physiotherapy: http://ceel.sums.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=634:2012-11-13-13-25-34&catid=907:2012-11-20-06-54-33&Itemid=400
tracheostomy: http://ceel.sums.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=627:2012-11-13-13-28-22&catid=907:2012-11-20-06-54-33&Itemid=400
nutrition1: http://ceel.sums.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=628:-1&catid=907:2012-11-20-06-54-33&Itemid=400
nutrition2: http://ceel.sums.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=629:test&catid=907:2012-11-20-06-54-33&Itemid=400
foly catheter: http://ceel.sums.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=630:test&catid=907:2012-11-20-06-54-33&Itemid=400
bedsore: http://ceel.sums.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=631:2012-11-14-06-53-19&catid=907:2012-11-20-06-54-33&Itemid=400
health care: http://ceel.sums.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=632:2012-11-14-07-04-31&catid=907:2012-11-20-06-54-33&Itemid=400

/ 0 نظر / 116 بازدید